Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2020
  
Cập nhật:20/01/2020 10:34:45 SA

Thực hiện Công văn số 6532/BNV-VTLTNN ngày 26 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội vụ về  phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2020; ngày 15/1/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 9/KH-UBND  về công tác văn thư, lưu trữ năm 2020.

Kế hoạch nhằm nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác văn thư, lưu trữ cũng như giá trị của tài liệu lưu trữ; đồng thời, thống nhất trong việc chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ về công tác văn thư, lưu trữ. Đồng thời, là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, địa phương xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2020 đạt hiệu quả, đúng trọng tâm.

Theo đó, đối với nội dung Quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn công tác văn thư, lưu trữ, kế hoạch triển khai một số nội dung liên quan như: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về văn thư, lưu trữ; Xây dựng và ban hành văn bản quản lý, hướng dẫn về văn thư, lưu trữ; Công tác tổ chức cán bộ; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ; Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về văn thư, lưu trữ; Tăng cường sự phối hợp giữa Sở Nội vụ, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông trong việc hướng dẫn quản lý tài liệu điện tử, chữ ký số và ứng dụng các phần mềm dùng chung của UBND tỉnh, đảm bảo tính thông suốt, kết nối và liên thông văn bản điện tử, dữ liệu điện tử từ Chính phủ đến cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên môi trường mạng truyền số liệu chuyên dùng; liên thông đồng bộ dữ liệu từ các phần mềm dùng chung của UBND tỉnh vào phần mềm Lưu trữ cơ quan...

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối