Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa đến năm 2020
  
Cập nhật:22/02/2020 8:32:05 SA

Ngày 21/2/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 52/KH-UBND về việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa đến năm 2020 nhằm đáp ứng yêu cầu về đất đai cho các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Sử dụng đất hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả; Duy trì quỹ đất trồng lúa hợp lý nhằm bảo đảm an ninh lương thực quốc gia; bảo vệ môi trường sinh thái, phát triển bền vững, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng đang diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường; Tăng cường, nâng cao năng lực quản lý nhà nước đất canh tác nông nghiệp.

Theo đó, Chỉ tiêu kế hoạch cụ thể như sau:

TT

Đơn vị

Kế hoạch chuyển đổi giai đoạn 2019-2020

Trong đó chia theo các năm

Năm 2019

Năm 2020

Cây hàng năm

Cây lâu năm

Nuôi trồng thủy sản kết hợp với trồng lúa

Tổng số

Cây hàng năm

Cây lâu năm

Nuôi trồng thủy sản kết hợp với trồng lúa

Tổng số

1

Phong Điền

33,76

33,76

76

76

2

Quảng Điền

61,35

4,65

66

42,6

42,6

3

Phú Vang

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Phú Lộc

30

1,5

 

31,5

31,5

 

 

31,5

5

Nam Đông

49,5

 

 

49,5

32,5

 

 

32,5

6

A Lưới

20

 

 

20

12

 

 

12

7

Hương Trà

90,19

4

94,19

26,2

15

16

57,2

8

Hương Thủy

9

Thành phố Huế

Toàn tỉnh

284,8

5,5

4,65

294,95

220,8

15

16

251,8

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối