Hơn 2 tỷ đồng tài trợ cho các Hợp tác xã, Tổ hợp tác và làng nghề dệt Zèng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
  
Cập nhật:13/08/2020 8:46:43 SA

Ngày 11/8/2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định số 2036/QĐ-UBND về việc phê duyệt tiếp nhận viện trợ phi dự án từ Công ty TNHH Coats Phong Phú.

Theo đó, phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ bằng chỉ may của Công ty TNHH Coats Phong Phú đang sản xuất tại Việt Nam với giá trị tài trợ ước tính 2.041.200.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ không trăm bốn mươi mốt triệu hai trăm ngàn đồng chẵn) thông qua Trung tâm Phát triển kinh tế và Bảo tồn văn hóa (CPED) để tài trợ cho các hợp tác xã, tổ hợp tác và làng nghề dệt Zèng nhằm mục đích hỗ trợ gìn giữ và phát triển nghề truyền thống dệt Zèng trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Trung tâm Phát triển kinh tế và Bảo tồn văn hóa (CPED) tiếp nhận và sử dụng khoản viện trợ từ Công ty TNHH Coats Phong Phú đảm bảo đúng mục đích, đúng đối tượng và theo đúng quy định hiện hành của nhà nước. Bên cạnh đó, chỉ thực hiện các hoạt động viện trợ sau khi có phê duyệt của cấp có thẩm quyền; sử dụng khoản viện trợ đúng mục đích, đúng đối tượng và hiệu quả theo quy định hiện hành.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối