Giai đoạn 2021-2025: phấn đấu đưa tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ở địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo đạt mức tăng trưởng 9% - 11%
  
Cập nhật:22/09/2021 11:22:21 SA

Ngày 21/9/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 292/KH-UBND thực hiện Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 – 2025 nhằm tổ chức triển khai có hiệu quả các nội dung liên quan tại Quyết định số 1162/QĐ-TTg ngày 13/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2021 – 2025; Nâng cao vai trò, trách nhiệm và sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong việc quản lý hoạt động thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo; đồng thời, đưa tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ở địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo đạt mức tăng trưởng 9% - 11% hằng năm giai đoạn 2021 - 2025.

Kế hoạch sẽ được thực hiện trên phạm vi địa bàn các xã có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn thuộc khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo thuộc các huyện: A Lưới, Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc. Thời gian từ năm 2021 đến hết năm 2025.

Đối tượng là các tổ chức, các nhân, hợp tác xã, doanh nghiệp hoạt động thương mại tại khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo; Tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tham gia vào hoạt động quản lý, thực hiện chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo; các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh khác có liên quan.

Theo đó, Kế hoạch triển khai các nội dung thực hiện sau: Xây dựng và hoàn thiện cơ chế chính sách về phát triển thương mại miền miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo. Xây dựng mô hình phát triển các mặt hàng tiềm năng lợi thế. Khuyến khích, thúc đẩy phát triển các mặt hàng là tiềm năng, lợi thế của địa phương. Phát triển thương mại hàng hóa và dịch vụ của khu vực gắn với hoạt động du lịch. Nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ, doanh nghiệp, thương nhân làm công tác phát triển thương mại. Phát triển hệ thống dịch vụ hỗ trợ thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo.  Thông tin tuyên truyền về phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối