Đổi tên "Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Khu Kinh tế, công nghiệp" thành "Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu Kinh tế, công nghiệp"
  
Cập nhật:13/12/2019 2:53:10 CH

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có Quyết định số 3220/QĐ-UBND ngày 13/12/2019 phê duyệt đổi tên "Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu Kinh tế, công nghiệp" thành "Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu vực Khu Kinh tế, công nghiệp". Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 12 năm 2019 và thay thế Quyết định số 1786/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu Kinh tế, công nghiệp.

Theo đó, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu Kinh tế, công nghiệp (trực thuộc Ban Quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp tỉnh) là đơn vị sự nghiệp công lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định. Cơ chế tài chính thực hiện theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và Thông tư số 05/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và công trái phiếu Chính phủ.

UBND tỉnh giao Trưởng ban Ban Quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp tỉnh căn cứ các văn bản hướng dẫn của Trung ương và tình hình thực tế của địa phương để quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu Kinh tế, công nghiệp sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Giám đốc Sở Nội vụ.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối