Đẩy nhanh thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực giáo dục
  
Cập nhật:11/12/2019 10:53:53 SA

Ngày 11 tháng 12 năm 2019, thực hiện Công văn số 7846/VPCP-KTTH ngày 31/8/2019 của Văn phòng Chính phủ về các giao dịch cần đẩy nhanh thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực y tế, giáo dục và Công văn số 5421/BGDĐT-KHTC ngày 29/11/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn đẩy nhanh thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực giáo dục; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Thiên Định đã có Công văn số 9446 /UBND-KH giao Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn triển khai thực hiện các quy trình quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng thương mại theo theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại văn bản trên; tổng hợp báo cáo vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện và gửi báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo theo thời gian quy định./.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối