Đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội
  
Cập nhật:11/08/2020 2:49:36 CH

Để đảm bảo thực hiện hoàn thành các mục tiêu của Chính phủ tại Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, chiều ngày 11/8, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 7177/UBND-KH chỉ đạo các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị cung ứng dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội trên địa bàn về việc tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 24/4/2018.
UBND tỉnh yêu cầu:

Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế tiếp tục chỉ đạo, triển khai hiệu quả các giải pháp, nhiệm vụ nêu tại Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 24/4/2018. Trong đó các lĩnh vực trọng tâm cần đẩy mạnh là y tế, giáo dục và chi trả các chương trình an sinh xã hội, phấn đấu đến cuối năm 2020 đạt và hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

Các Trường Đại học, Cao đẳng, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, tổng hợp và báo cáo số liệu chính xác, đánh giá đầy đủ việc thực hiện các chỉ tiêu theo kế hoạch đã đề ra.

Công ty Cổ phần Cấp nước tiếp tục phối hợp các chi nhánh Ngân hàng thương mại trên địa bàn tăng cường các giải pháp tăng tổng số cá nhân, hộ gia đình thành phố Huế thực hiện thanh toán tiền nước qua ngân hàng.

Các đơn vị cung ứng dịch vụ công phối hợp với các chi nhánh tổ chức tín dụng, tổ chức trung gian thanh toán mở rộng triển khai mô hình thanh toán không dùng tiền mặt; thực hiện công khai tài khoản và hướng dẫn cụ thể về thanh toán qua tài khoản, ưu tiên giải pháp thanh toán trên thiết bị di động, thanh toán qua thiết bị chấp nhận thẻ, tạo thuận lợi cho người dân thanh toán tiền dịch vụ; chuẩn hóa thông tin dữ liệu khách hàng để kết nối, tích hợp dữ liệu với tổ chức tín dụng, tổ chức trung gian thanh toán, cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt. Thực hiện đối soát doanh số phát sinh hàng tháng với các chi nhánh ngân hàng thương mại nhằm phục vụ công tác tổng hợp báo cáo của Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh.

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn tích cực phối hợp với các đơn vị cung ứng dịch vụ công trên địa bàn triển khai các giải pháp, phương thức thanh toán không dùng tiền mặt; thực hiện miễn, giảm phí dịch vụ chuyển tiền nhằm khuyến khích khách hàng sử dụng các phương tiện thanh toán điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt. Đồng thời, làm đầu mối tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện, phối hợp các Sở, ban ngành, đơn vị liên quan nắm bắt kịp thời những khó khăn vướng mắc phát sinh và đề xuất kiến nghị đối với UBND tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về thanh toán không dùng tiền mặt trên các phương tiện thông tin đại chúng, cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, nhất là trong lĩnh vực dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội.

Báo Thừa Thiên Huế, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với các ngân hàng thương mại, Ngân hàng nhà nước và các đơn vị cung cấp dịch vụ công xây dựng các chương trình truyền thông tuyên truyền cho người dân có thêm hiểu biết về thanh toán không dùng tiền mặt đối với dịch vụ công.

Kho bạc Nhà nước tỉnh chỉ đạo KBNN các huyện, thị xã tăng cường thu ngân sách tại quầy đối với đối tượng nộp thuế là cá nhân, hướng dẫn và khuyến khích người dân nộp ngân sách thông qua các dịch vụ thanh toán ngân hàng (POS, mobile banking,...); phối hợp với các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh triển khai lắp đặt thiết bị chấp nhận thẻ POS tại KBNN tỉnh để phấn đấu hoàn thành kế hoạch đã đề ra.

Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế; các đơn vị liên quan căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch 83/KH-UBND, báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp gửi Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế trước ngày 15 tháng 11 hàng năm để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định tại khoản 2 mục IV Kế hoạch 83/KH-UBND./.

7177/UBND-KH
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối