Đẩy mạnh quảng bá về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật của Thừa Thiên Huế
  
Cập nhật:18/04/2019 10:31:36 SA

Ngày 16/4/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 93/KH-UBND về việc thông tin đối ngoại của tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2019 – 2020.

Theo đó, chương trình, hoạt động thông tin đối ngoại trọng tâm giai đoạn 2019 – 2020 sẽ những nội dung liên quan đến xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và văn bản chỉ đạo, điều hành hoạt động thông tin đối ngoại; bố trí nhân sự phụ trách công tác thông tin đối ngoại; tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ; xây dựng các chương trình, đề án, dự án thông tin đối ngoại; các hoạt động thông tin đối ngoại cụ thể.

Theo kế hoạch, các hoạt động thông tin đối ngoại phải đảm bảo bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thông tin đối ngoại và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế; phải gắn kết chặt chẽ thông tin giữa đối nội, đối ngoại, ngoại giao Đảng, ngoại giao Nhà nước và ngoại giao nhân dân; thông tin nhanh nhạy, chính xác, kịp thời; đảm bảo tính bảo mật thông tin, bí mật quốc gia, gắn nhiệm vụ công tác thông tin đối ngoại với nhiệm vụ công tác hàng năm của các đơn vị. Đặc biệt, phải đẩy mạnh quảng bá về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật của Thừa Thiên Huế; thông tin về vai trò, vị thế và đóng góp của Thừa Thiên Huế với vai trò là Thành phố Văn hóa thứ 3 của ASEAN đặc biệt trong năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN vào năm 2020 và Festival Huế 2020...

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối