Đẩy mạnh công tác Phòng, chống bạo lực gia đình
  
Cập nhật:26/02/2020 8:01:04 SA

Ngày 26/02/2020, thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 14/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác Phòng, chống bạo lực gia đình, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1416/UBND-VH yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Sở Văn hóa và Thể thao:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí tăng cường tuyên truyền chính sách, pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình; giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; phê phán, lên án các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình;

b) Tổ chức bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ và kỹ năng cho cán bộ làm công tác phòng, chống bạo lực gia đình các cấp;

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng cơ sở dữ liệu về gia đình trong đó có phòng, chống bạo lực gia đình;

d) Hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện các mô hình điểm về phòng, chống bạo lực gia đình theo chỉ đạo của Vụ Gia đình - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

đ) Tổng kết, đánh giá “Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020”, đề xuất UBND tỉnh phương hướng, nhiệm vụ hành động trong giai đoạn đến năm 2030.

e) Chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành và các địa phương thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg; định kỳ 01 năm tham mưu UBND tỉnh báo cáo Chính phủ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 05/12 hằng năm.

2. Công an tỉnh:

a) Xây dựng và hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý đảm bảo tính răn đe, giáo dục để phòng ngừa nguy cơ tái diễn và hỗ trợ kịp thời cho nạn nhân bạo lực gia đình; nhân rộng mô hình Đội phản ứng nhanh về phòng, chống bạo lực gia đình;

b) Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình nhằm nâng cao giáo dục pháp luật cho người gây bạo lực gia đình.

3. Sở Tài chính: chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao hằng năm bố trí kinh phí để triển khai công tác gia đình trong chiến lược, chương trình, đề án, dự án được phê duyệt.

4. Sở Nội vụ: phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao hướng dẫn cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về gia đình các cấp để đáp ứng yêu cầu xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện từ gia đình.

5. Sở Y tế: Có trách nhiệm củng cố, tăng cường năng lực cho các cơ sở y tế công lập đáp ứng nhiệm vụ tiếp nhận, chăm sóc y tế và hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; hướng dẫn các cơ sở y tế tiếp nhận, chăm sóc y tế cho bệnh nhân là nạn nhân của bạo lực gia đình, lập kế hoạch và thực hiện các trợ giúp chuyên môn trong việc sàng lọc phát hiện nạn nhân bạo lực và điều trị, phục hồi chức năng, thực hiện thống kê, báo cáo các trường hợp bệnh nhân là nạn nhân bạo lực gia đình.

6. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tiếp nhận thông tin và tư vấn, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình là trẻ em thông qua Tổng đài 111. Đẩy mạnh công tác bảo trợ xã hội cho nạn nhân bạo lực gia đình.

7. Sở Tư pháp: Tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân; hướng dẫn, kiểm tra hoạt động hòa giải ở cơ sở, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho hòa giải viên các tổ hòa giải ở cơ sở, góp phần ngăn chặn các hành vi bạo lực gia đình.

8. Sở Giáo dục và Đào tạo: chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện giáo dục kiến thức, kỹ năng về phòng, chống bạo lực gia đình; đạo đức, lối sống trong gia đình tại các trường học sao cho phù hợp với trình độ đào tạo của các cấp học.

9. Sở Thông tin và Truyền thông: chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan truyền thông, báo chí tăng thời lượng, tần suất truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình, nhất là các điểm nóng về bạo lực gia đình; biểu dương những tấm gương điển hình có đóng góp tích cực cho công tác phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh.

10. Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội đối với các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch có liên quan đến phòng, chống bạo lực gia đình; đẩy mạnh tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình; giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến các hội viên.

11. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế:

Triển khai kịp thời và có giải pháp xử lý nhanh, hiệu quả các điểm nóng về bạo lực gia đình ở địa phương. Bố trí cán bộ làm công tác gia đình và xây dựng đội ngũ cộng tác viên về dân số, gia đình và trẻ em ở cơ sở; quy định trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền địa phương để xảy ra tình trạng bạo lực gia đình; Xây dựng cơ sở dữ liệu về gia đình tiếp tục nghiên cứu nhân rộng và duy trì các mô hình như: mô hình phòng, chống bạo lực gia đình; mô hình Đội phản ứng nhanh và các mô hình khác về phòng, chống bạo lực gia đình phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; bố trí kinh phí đáp ứng yêu cầu của công tác gia đình; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình có đóng góp tích cực cho công tác phòng, chống bạo lực gia đình; chỉ đạo báo cáo về tình hình và kết quả phòng, chống bạo lực gia đình trong nội dung báo cáo kết quả thực hiện kinh tế - xã hội ở địa phương./.


1416/UBND-VH
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối