Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
  
Cập nhật:04/04/2020 8:10:07 SA

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký ban hành Quyết định số 886 /QĐ-UBND ngày 03/4 về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 

Theo đó, TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp là Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc tỉnh (Ban hành theo Quyết định số 2020/QĐ-LĐTBXH ngày 31/12/2019.)

TTHC bãi bỏ là Gia hạn quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật (Bãi bỏ TTHC số 98 của Quyết định số 2995/QĐ-UBND ngày 24/12/2018).

02 TTHC nêu trên được thực hiện căn cứ Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.


www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối