Công bố Danh mục TTHC về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh
  
Cập nhật:23/07/2021 4:43:22 CH

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1798/QĐ-UBND ngày 22/7/2021 Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành (03), được sửa đổi, bổ sung (04) và bãi bỏ (01) thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh/Sở Lao động – Thương binh và Xã hội/Bảo hiểm Xã hội tỉnh/Ngân hàng Chính sách xã hội về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Cụ thể:

Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành:

Lĩnh vực Bảo hiểm xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan Bảo hiểm xã hội

1. Tên TTHC: Hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất do đại dịch COVID-19

Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Phí, lệ phí (nếu có): Không

Địa điểm và Cách thức thực hiện: Người sử dụng lao động nộp hồ sơ trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 
Địa chỉ: Bộ phận tiếp nhận và Trả kết của cơ quan BHXH nơi đang tham gia BHXH (BHXH cấp huyện/BHXH tỉnh)

Lĩnh vực Việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Bảo hiểm xã hội

2. Tên TTHC: Hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động do đại dịch COVID-19

Thời gian giải quyết: 09 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó: thời gian xác nhận của cơ quan BHXH là 02 ngày làm việc; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, quyết định hỗ trợ trong 07 ngày làm việc.

Phí, lệ phí (nếu có): Không

Người sử dụng lao động nộp hồ sơ trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

Địa chỉ: Bộ phận tiếp nhận và Trả kết của cơ quan BHXH nơi đang tham gia BHXH (BHXH cấp huyện/BHXH tỉnh); Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 01 Lê Lai, thành phố Huế).

Lĩnh vực Lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Cơ quan Bảo hiểm xã hội; UBND cấp huyện; Sở Lao động – TBXH và UBND tỉnh

3. Tên TTHC: Hỗ trợ người lao động ngừng việc do đại dịch COVID-19

Thời gian giải quyết: 06 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ: Trong đó, thời gian xác nhận của cơ quan BHXH là 02 ngày làm việc; thẩm định của UBND cấp huyện là 02 ngày làm việc và 01 ngày làm việc Sở LĐTBXH trình, 01 ngày làm việc UBND tỉnh ban hành quyết định.

Phí, lệ phí (nếu có): Không

Người sử dụng lao động nộp hồ sơ trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

Địa chỉ: Bộ phận tiếp nhận và Trả kết của cơ quan BHXH nơi đang tham gia BHXH (BHXH cấp huyện/BHXH tỉnh); Trung tâm Hành chính công cấp huyện; Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 01 Lê Lai, thành phố Huế).

Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung

Lĩnh vực Tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của Cơ quan Bảo hiểm xã hội; UBND cấp huyện; Sở Lao động – TBXH

1. Tên TTHC: Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-19 

Thời gian giải quyết: 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Trong đó, thời gian xác nhận của cơ quan BHXH là 02 ngày làm việc; thẩm định của UBND cấp huyện là 02 ngày làm việc; 01 ngày làm việc Sở LĐTBXH trình, 01 ngày làm việc tại UBND tỉnh ban hành quyết định.

Phí, lệ phí (nếu có): Không

Doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục nộp hồ sơ trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

Địa chỉ: Bộ phận tiếp nhận và Trả kết của cơ quan BHXH nơi đang tham gia BHXH (BHXH cấp huyện/BHXH tỉnh); Trung tâm Hành chính công cấp huyện; Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 01 Lê Lai, thành phố Huế).

Lĩnh vực Việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – TBXH và UBND tỉnh

2. Tên TTHC: Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp do đại dịch COVID-19

Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ danh sách hợp lệ. Trong đó, 02 ngày làm việc tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trình; 03 ngày làm việc tại UBND tỉnh phê duyệt danh sách hỗ trợ.

Phí, lệ phí (nếu có): Không

Người lao động nộp hồ sơ trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

Địa chỉ: Trung tâm dịch vụ việc làm (12 Phan Châu Trinh, thành phố Huế); Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 01 Lê Lai, thành phố Huế).


Lĩnh vực Việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết UBND cấp xã; Chi cục Thuế; UBND cấp huyện; Sở Lao động – TBXH và UBND tỉnh

3. Tên TTHC: Hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Thời gian giải quyết: 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Trong đó: thời gian xác nhận của UBND cấp xã là 03 ngày làm việc, báo cáo gửi Chi cục Thuế; Chi cục Thuế thẩm định trong 02 ngày làm việc gửi UBND cấp huyện; 02 ngày làm việc tại UBND cấp huyện; 01 ngày làm việc tại Sở LĐTBXH trình, 01 ngày làm việc tại UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt

Phí, lệ phí (nếu có): Không

Hộ Kinh doanh nộp hồ sơ trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Tại UBND cấp xã: Bộ phận Tiếp nhận và Trả Kết quả hiện đại cấp xã;

- Tại Chi cục thuế cấp huyện và UBND cấp huyện qua Trung tâm hành chính công cấp huyện;

- Tại Sở Lao động, TBXH qua Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Lĩnh vực Tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của Cơ quan Bảo hiểm xã hội và Ngân hàng chính sách

4. Tên TTHC: Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất do đại dịch 

Thời gian giải quyết: 09 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó, 02 ngày làm việc tại cơ quan BHXH cấp huyện/tỉnh; 07 ngày làm việc tại Ngân hàng chính sách xã hội cấp huyện/tỉnh.

Phí, lệ phí (nếu có): Không

- Người sử dụng lao động đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận danh sách người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội;

- Người sử dụng lao động gửi hồ sơ đề nghị vay vốn đến Ngân hàng Chính sách xã hội nơi đặt trụ sở hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh hoặc nơi cư trú đối với hộ kinh doanh, cá nhân.

Danh mục TTHC bị bãi bỏ: Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch COVID-19.

 

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối