Công bố 26 TTHC được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch
  
Cập nhật:09/01/2023 2:16:43 CH

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 78/QĐ-UBND ngày 07/1/2023 công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch. Cụ thể như sau


TT

Tên thủ tục hành chính

(Mã số TTHC)

TTHC 4 tại chỗ

Thời gian giải quyết (ngày)

Phí, lệ phí (nếu có)

Địa điểm thực hiện

1.

Thủ tục Cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa
(2.001628
)

 

10 ngày

3.000.000 đồng/giấy phép

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Số 01 Lê Lai, thành phố Huế

2.

Thủ tục Cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

(2.001616)

X

05 ngày làm việc

1.500.000 đồng/giấy phép

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Số 01 Lê Lai, thành phố Huế

3.

Thủ tục Cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa (2.001622)

X

05 ngày làm việc

2.000.000 đồng/giấy phép

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Số 01 Lê Lai, thành phố Huế

4.

Thủ tục Thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành (2.001611)

X

05 ngày làm việc

Không quy định

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Số 01 Lê Lai, thành phố Huế

5.

Thủ tục Thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp giải thể (2.001589)

 

05 ngày làm việc

Không quy định

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Số 01 Lê Lai, thành phố Huế

6.

Thủ tục Thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp phá sản (1.003742)

 

05 ngày làm việc

Không quy định

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Số 01 Lê Lai, thành phố Huế

7.

Thủ tục Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài (1.003717)

 

07 ngày làm việc hoặc 13 ngày làm việc

3.000.000 đồng/giấy phép

 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Số 01 Lê Lai, thành phố Huế

8.

Thủ tục Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp chuyển địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện
(1.003240
)

X

05 ngày làm việc

1.500.000 đồng/giấy phép

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Số 01 Lê Lai, thành phố Huế

9.

Thủ tục Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy (1.003275)

X

05 ngày làm việc

1.500.000 đồng/giấy phép

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Số 01 Lê Lai, thành phố Huế

10.

Thủ tục Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài (1.005161)

 

05 ngày làm việc hoặc 13 ngày làm việc

1.500.000 đồng/giấy phép

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Số 01 Lê Lai, thành phố Huế

11.

Thủ tục Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài (1.003002)

 

05 ngày làm việc

1.500.000 đồng/giấy phép

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Số 01 Lê Lai, thành phố Huế

12.

Thủ tục Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài (1.001837)

X

05 ngày làm việc

Không

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Số 01 Lê Lai, thành phố Huế

13.

Thủ tục Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm

(1.001440)

 

10 ngày kể từ ngày có kết quả kiểm tra

200.000 đồng/thẻ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Số 01 Lê Lai, thành phố Huế

14.

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế (1.004605)

 

10 ngày kể từ ngày kết thúc khóa cập nhật kiến thức

Không

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Số 01 Lê Lai, thành phố Huế

15.

Thủ tục Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế
(1.004628
)

 

15 ngày làm việc

650.000 đồng/thẻ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Số 01 Lê Lai, thành phố Huế

16.

Thủ tục Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa
(1.004623
)

 

15 ngày làm việc

650.000 đồng/thẻ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Số 01 Lê Lai, thành phố Huế

17.

Thủ tục Cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

(1.001432)

 

10 ngày làm việc

650.000 đồng/thẻ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Số 01 Lê Lai, thành phố Huế

18.

Thủ tục Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch (1.004614)

 

10 ngày làm việc

- 650.000 đồng/thẻ

hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế

- 200.000 đồng/thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Số 01 Lê Lai, thành phố Huế

19.

Thủ tục Công nhận điểm du lịch cấp tỉnh (1.004528)

 

27 ngày. Trong đó, 20 ngày tại Sở Du lịch và 07 ngày tại UBND tỉnh.

Không quy định

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Số 01 Lê Lai, thành phố Huế

20.

Thủ tục Công nhận khu du lịch cấp tỉnh (1.003490)

 

52 ngày. Trong đó,

45 ngày tại Sở Du lịch; 07 ngày tại UBND tỉnh.

Không

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Số 01 Lê Lai, thành phố Huế

21.

Thủ tục Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch (1.004551 )

 

20 ngày làm việc

1.000.000 đồng/hồ sơ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Số 01 Lê Lai, thành phố Huế

22.

Thủ tục Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch (1.004503)

 

20 ngày làm việc

1.000.000 đồng/hồ sơ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Số 01 Lê Lai, thành phố Huế

23.

Thủ tục Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch (1.001455)

 

20 ngày làm việc

1.000.000 đồng/hồ sơ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Số 01 Lê Lai, thành phố Huế

24.

Thủ tục Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch (1.004580)

 

20 ngày làm việc

1.000.000 đồng/hồ sơ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Số 01 Lê Lai, thành phố Huế

25.

Thủ tục Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch (1.004572)

 

20 ngày làm việc

1.000.000 đồng/hồ sơ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Số 01 Lê Lai, thành phố Huế

26.

Thủ tục công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao, 3 sao đối với khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch (1.004594)

 

30 ngày

- 1.500.000 đồng/hồ sơ đề nghị công nhận hạng 1 sao, 2 sao.

- 2.000.000 đồng/ hồ sơ đề nghị công nhận hạng 3 sao.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Số 01 Lê Lai, thành phố Huế


www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối