Công bố 111 TTHC được chuẩn hóa, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế.
  
Cập nhật:31/07/2020 2:51:13 CH

Ngày 31/7/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1947/QĐ-UBND về việc Công bố 111 TTHC được chuẩn hóa, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế.  

Theo đó, Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải thuộc Lĩnh vực đường bộ: 63 TTHC; Lĩnh vực đường thủy nội địa: 42 TTHC

Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc Lĩnh vực đường bộ thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải: 06 TTHC

Cụ thể:

Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải

STT

Tên thủ tục hành chính (Mã TTHC)

Thời hạn

giải quyết

(ngày làm việc)

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (đồng)

(nếu có)

Dịch vụ công trực tuyến

Căn cứ pháp lý

TTHC 4 tại chỗ

I

Lĩnh vực đường bộ

 

 

 

 

 

 

1.

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu (1.002030)

03 ngày

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 01 Lê Lai, thành phố Huế

200.000

Mức độ 2

- Thông tư số 22/2019/TT-BGTVT ngày 12 tháng 6 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

- Thông tư 188/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

 

2.

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có thời hạn (2.000872)

03 ngày

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 01 Lê Lai, thành phố Huế

200.000

Mức độ 2

- Thông tư số 22/2019/TT-BGTVT ngày 12 tháng 6 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

- Thông tư 188/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

 

3.

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng (1.001919)

03 ngày

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 01 Lê Lai, thành phố Huế

70.000

Mức độ 2

- Thông tư số 22/2019/TT-BGTVT ngày 12 tháng 6 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

- Thông tư 188/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

×

4.

Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng (1.001896)

03 ngày

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 01 Lê Lai, thành phố Huế; hoặc đăng ký qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến

Lệ phí đi giấy đăng ký kèm theo biển số: 200.000 đồng/lần/phương tiện; Lệ phí đổi giấy đăng ký không kèm theo biển số: 50.000 đồng/lần/phương tiện.

Mức độ 3

- Thông tư số 22/2019/TT-BGTVT ngày 12 tháng 6 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

- Thông tư 188/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

 

5.

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị mất (2.000847)

03 ngày

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 01 Lê Lai, thành phố Huế; hoặc đăng ký qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến

Lệ phí cấp lại giấy đăng ký kèm theo biển số: 200.000 đồng/lần/phương tiện; Lệ phí cấp lại giấy đăng ký không kèm theo biển số: 50.000 đồng/lần/phương tiện.

Mức độ 4

- Thông tư số 22/2019/TT-BGTVT ngày 12 tháng 6 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

- Thông tư 188/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

 

6.

Sang tên chủ sở hữu xe máy chuyên dùng trong cùng một tỉnh, thành phố (2.000881)

03 ngày

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 01 Lê Lai, thành phố Huế; hoặc đăng ký qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến

50.000

Mức độ 4

- Thông tư số 22/2019/TT-BGTVT ngày 12 tháng 6 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

- Thông tư 188/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

 

7.

Di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng ở khác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (1.002007)

03 ngày

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 01 Lê Lai, thành phố Huế

Không

Mức độ 2

- Thông tư số 22/2019/TT-BGTVT ngày 12 tháng 6 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

- Thông tư 188/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

 

8.

Đăng ký xe máy chuyên dùng từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác chuyển đến (1.001994)

03 ngày

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 01 Lê Lai, thành phố Huế

200.000

Mức độ 2

- Thông tư số 22/2019/TT-BGTVT ngày 12 tháng 6 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

- Thông tư 188/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

 

9.

Thu hi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng (1.001826)

02 ngày

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 01 Lê Lai, thành phố Huế; hoặc đăng ký qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến

Không

Mức độ 4

- Thông tư số 22/2019/TT-BGTVT ngày 12 tháng 6 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

×

10.

Cấp Giấy phép đào tạo lái xe ô tô (1.001777)

10 ngày

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 01 Lê Lai, thành phố Huế

Không

Mức độ 2

- Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ;

- Nghị định số 138/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ.

 

11.

Cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp điều chỉnh hạng xe đào tạo, lưu lượng đào tạo (1.001648)

08 ngày

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 01 Lê Lai, thành phố Huế

Không

Mức độ 2

- Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ;

- Nghị định số 138/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ.

 

12.

Cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp bị mất, hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung khác (1.001623)

03 ngày

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 01 Lê Lai, thành phố Huế; hoặc đăng ký qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến

Không

Mức độ 4

- Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ;

- Nghị định số 138/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ.

 

13.

Cấp Giấy phép xe tập lái (1.001735)

01 ngày

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 01 Lê Lai, thành phố Huế

Không

Mức độ 2

- Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008;

- Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ;

- Nghị định số 138/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ.

 

14.

Cấp lại Giấy phép xe tập lái (1.001751)

03 ngày

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 01 Lê Lai, thành phố Huế; hoặc đăng ký qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến

Không

Mức độ 4

- Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008;

- Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ;

- Nghị định số 138/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ.

×

15.

Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe ô tô (1.001765)

03 ngày

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 01 Lê Lai, thành phố Huế

Không

Mức độ 2

- Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008;

- Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ;

- Nghị định số 138/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ.

 

16.

Cấp lại Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe ô tô (trường hợp bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe) ( 1.004993)

03 ngày

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 01 Lê Lai, thành phố Huế; hoặc đăng ký qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến

Không

Mức độ 4

- Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008;

- Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ;

- Nghị định số 138/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ.

×

17.

Cấp Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động (1.004995)

05 ngày

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 01 Lê Lai, thành phố Huế

Không

Mức độ 2

- Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008;

- Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ;

- Nghị định số 138/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ.

 

18.

Cấp lại Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động (1.004995)

05 ngày hoặc 03 ngày

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 01 Lê Lai, thành phố Huế

Không

Mức độ 2

- Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008;

- Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ;

- Nghị định số 138/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ.

 

19.

Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo (1.001001)

05 ngày

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 01 Lê Lai, thành phố Huế

50.000 đồng/01 Giấy chứng nhận (riêng đối với xe ô tô con dưới 10 chỗ: 100.000 đồng/01 Giấy chứng nhận)

Mức độ 2

- Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008;

- Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008;

- Thông tư số 85/2014/TT-BGTVT, ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bộ GTVT;

- Thông tư số 238/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính;

- Thông tư số 199/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính;

- Thông tư số 42/2018/TT-BGTVT ngày 30/7/2018 của Bộ trưởng Bộ GTVT.

 

20.

Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo (1.005018)

03 ngày

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới

Lệ phí cấp giấy chứng nhận: 50.000 đồng.

Mức độ 2

- Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008;

- Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008;

- Thông tư số 85/2014/TT-BGTVT, ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bộ Giao thông vận tải;

- Thông tư số 238/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính;

- Thông tư số 199/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính.

 

21.

Cấp Giấy chứng nhận, tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (1.001261)

Trong ngày

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới

Lệ phí cấp giấy chứng nhận: 50.000 đồng.

Mức độ 2

- Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008;

- Thông tư số 70/2015/TT-BGTVT ngày 09/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải;

- Thông tư số 238/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính;

- Thông tư số 199/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính.

 

22.

Cấp Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng trong khai thác, sử dụng (1.005103)

03 ngày

Chi cục Đăng kiểm số 13, Số 03 Phan Đình Phùng, TP Huế

Lệ phí cấp giấy chứng nhận: 50.000 đồng.

Mức độ 2

- Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008;

- Thông tư số 89/2015/TT-BGTVT ngày 31/12/2015 của Bộ Giao thông vận tải;

- Thông tư số 238/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính;

- Thông tư số 199/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính.

 

23.

Gia hạn Giấy phép liên vận Lào-Việt và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào (1.002063)

01 ngày

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 01 Lê Lai, thành phố Huế; hoặc đăng ký qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến

Không

Mức độ 4

- Nghị định thư thực hiện Hiệp định tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện cơ giới đường bộ qua lại biên giới giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào ký ngày 15/9/2010;

- Thông tư số 88/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014 hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện cơ giới đường bộ qua lại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

×

24.

Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong kiểm tra lưu hành xe chở người bốn bánh có gắn động cơ (1.005005)

02 ngày

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới

Lệ phí cấp giấy chứng nhận: 50.000 đồng.

Mức độ 2

- Thông tư số 86/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải;

- Thông tư số 238/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính.

 

25.

Chấp thuận, cấp phép thi công xây dựng công trình đường bộ trong phạm vi đất dành cho đường bộ đối quốc lộ đang khai thác

07 ngày

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 01 Lê Lai, thành phố Huế; hoặc đăng ký qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến

Không

Mức độ 3

- Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008;

- Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/09/2015 của Bộ Giao thông vận tải;

- Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ tởng Bộ Giao thông vận tải.

 

26.

Chấp thuận đấu nối tạm thời có thời hạn vào quốc lộ đang khai thác

15 ngày

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 01 Lê Lai, thành phố Huế; hoặc đăng ký qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến

Không

Mức độ 3

- Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008;

- Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/09/2015 của Bộ Giao thông vận tải;

- Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ tởng Bộ Giao thông vận tải.

 

27.

Chấp thuận thiết kế kỹ thuật, phương án tổ chức giao thông của nút giao, điều kiện đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho điểm đấu nối vào đường tỉnh và quốc lộ ủy thác

07 ngày

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 01 Lê Lai, thành phố Huế; hoặc đăng ký qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến

Không

Mức độ 3

- Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008;

- Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/09/2015 của Bộ Giao thông vận tải;

- Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ tởng Bộ Giao thông vận tải;

- Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2014 về quản lý đường nhánh đấu nối vào đường tỉnh và quốc lộ ủy thác trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Văn bản số 1528/UBND-GT ngày 27/3/2014 về việc bổ sung 04 Mẫu đơn ban hành kèm theo Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 19/3/ 2014.

 

28.

Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào đường tỉnh và quốc lộ ủy thác

10 ngày

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 01 Lê Lai, thành phố Huế; hoặc đăng ký qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến

Không

Mức độ 3

- Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008;

- Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/09/2015 của Bộ Giao thông vận tải;

- Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ tởng Bộ Giao thông vận tải;

- Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2014 về quản lý đường nhánh đấu nối vào đường tỉnh và quốc lộ ủy thác trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Văn bản số 1528/UBND-GT ngày 27/3/2014 về việc bổ sung 04 Mẫu đơn ban hành kèm theo Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 19/3/ 2014.

 

29.

Thỏa thuận xây dựng điểm đấu nối với đường bộ

10 ngày

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 01 Lê Lai, thành phố Huế; hoặc đăng ký qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến

Không

Mức độ 3

- Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008;

- Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/09/2015 của Bộ Giao thông vận tải;

- Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ tởng Bộ Giao thông vận tải;

- Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2014 về quản lý đường nhánh đấu nối vào đường tỉnh và quốc lộ ủy thác trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Văn bản số 1528/UBND-GT ngày 27/3/2014 về việc bổ sung 04 Mẫu đơn ban hành kèm theo Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 19/3/ 2014.

 

30.

Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác (2.001921)

04 ngày

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 01 Lê Lai, thành phố Huế; hoặc đăng ký qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến

Không

Mức độ 4

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ;

- Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ;

- Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/09/2015 của Bộ Giao thông vận tải;

- Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

 

31.

Gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác (2.001915)

05 ngày

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 01 Lê Lai, thành phố Huế; hoặc đăng ký qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến

Không

Mức độ 4

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ;

- Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ;

- Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/09/2015 của Bộ Giao thông vận tải;

- Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

 

32.

Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức thi công của nút giao đấu nối vào quốc lộ (1.001046)

10 ngày

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 01 Lê Lai, thành phố Huế

Không

Mức độ 2

- Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008;

- Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/09/2015 của Bộ Giao thông vận tải;

- Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ tởng Bộ Giao thông vận tải.

 

33.

Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác (2.001919)

04 ngày

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 01 Lê Lai, thành phố Huế; hoặc đăng ký qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến

Không

Mức độ 4

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ;

- Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ;

- Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/09/2015 của Bộ Giao thông vận tải;

- Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

 

34.

Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào quốc lộ (1.001061)

07 ngày

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 01 Lê Lai, thành phố Huế

Không

Mức độ 2

- Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008;

- Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/09/2015 của Bộ Giao thông vận tải;

- Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ tởng Bộ Giao thông vận tải.

 

35.

Cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ (1.000028)

02 ngày

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 01 Lê Lai, thành phố Huế; hoặc đăng ký qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến

Không

Mức độ 4

- Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008;

- Thông tư số 46/2015/TT-BGTVT ngày 07/9/2015 của Bộ Giao thông vận tải.

- Văn bản số 4539/TCĐBVN-ATGT ngày 05/9/2014 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về hướng dẫn và quản lý công tác cấp phép lưu hành xe trên đường bộ.

 

36.

Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng (1.002696)

10 ngày

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 01 Lê Lai, thành phố Huế; hoặc đăng ký qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến

Không

Mức độ 3

- Luật số 50/2014/QH13 ban hành ngày 18/06/2014;

- Nghị định số 46/2015/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 12/05/2015;

- Thông tư số 26/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành ngày 26/10/2016.

 

37.

Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (1.000703)

05 ngày

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 01 Lê Lai, thành phố Huế; hoặc đăng ký qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến

Không

Mức độ 4

Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ, quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

 

38.

Đăng ký khai thác tuyến (2.002285)

07 ngày hoặc 03 ngày

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 01 Lê Lai, thành phố Huế; hoặc đăng ký qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến

Không

Mức độ 4

Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ, quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

 

39.

Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô khi có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy phép kinh doanh bị thu hồi, bị tước quyền sử dụng (2.002286)

05 ngày

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 01 Lê Lai, thành phố Huế; hoặc đăng ký qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến

Không

Mức độ 4

Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ, quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

 

40.

Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với trường hợp Giấy phép kinh doanh bị mất, bị hỏng (2.002287)

03 ngày

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 01 Lê Lai, thành phố Huế; hoặc đăng ký qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến

Không

Mức độ 4

Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ, quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

 

41.

Cấp phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải (kinh doanh vận tải hành khách: bằng xe ô tô theo tuyến cố định, bằng xe buýt theo tuyến cố định, bằng xe taxi, xe hợp đồng; kinh doanh vận tải hàng hóa: bằng công-ten-nơ, xe ô tô đầu kéo kéo rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc, xe ô tô tải kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường và xe taxi tải) (2.002288)

02 ngày

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 01 Lê Lai, thành phố Huế; hoặc đăng ký qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến

Không

Mức độ 4

Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ, quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

×

42.

Cấp lại phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải (kinh doanh vận tải hành khách: bằng xe ô tô theo tuyến cố định, bằng xe buýt theo tuyến cố định, bằng xe taxi, xe hợp đồng; kinh doanh vận tải hàng hóa: bằng công-ten-nơ, xe ô tô đầu kéo kéo rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc, xe ô tô tải kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường và xe taxi tải) (2.002289)

02 ngày

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 01 Lê Lai, thành phố Huế; hoặc đăng ký qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến

Không

Mức độ 4

Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ, quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

×

43.

Công bố đưa bến xe khách vào khai thác (1.000660)

12 ngày

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 01 Lê Lai, thành phố Huế

Không

Mức độ 2

- Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008;

- Thông tư số 73/2015/TT-BGTVT ngày01/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải;

- Thông tư số 49/2012/TT-BGTVT ngày 12/12/2012 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bến xe khách.

 

44.

Công bố lại đưa bến xe khách vào khai thác (1.000672)

10 ngày

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 01 Lê Lai, thành phố Huế

Không

Mức độ 2

- Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008;

- Thông tư số 73/2015/TT-BGTVT ngày01/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải;

- Thông tư số 49/2012/TT-BGTVT ngày 12/12/2012 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bến xe khách.

 

45.

Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật/ báo cáo kinh tế kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công/thiết kế bản vẽ thi công điều chỉnh (sử dụng nguồn vốn khác).

20 ngày

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 01 Lê Lai, thành phố Huế

Theo quy định tại Thông tư số 210/2016/TT-BTC

Mức độ 2

- Luật số 50/2014/QH13 ban hành ngày 18/06/2014;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ;

- Thông tư 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ xây dựng;

- Thông tư số 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính.

 

46.

Thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh (sử dụng nguồn vốn khác)

15 ngày hoặc 12 ngày

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 01 Lê Lai, thành phố Huế

Theo quy định tại Thông tư số 209/2016/TT-BTC

Mức độ 2

- Luật số 50/2014/QH13 ban hành ngày 18/06/2014;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ;

- Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ xây dựng;

- Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính.

 

47.

Thẩm định thiết kế kỹ thuật/thiết kế kỹ thuật điều chỉnh (sử dụng nguồn vốn khác)

30 ngày hoặc 20 ngày

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 01 Lê Lai, thành phố Huế

Theo quy định tại Thông tư số 210/2016/TT-BTC

Mức độ 2

- Luật số 50/2014/QH13 ban hành ngày 18/06/2014;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ;

- Thông tư 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ xây dựng;

- Thông tư số 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính.

 

48.

Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/ thiết kế cơ sở điều chỉnh (sử dụng nguồn vốn nhà nước)

Đối với thẩm định dự án/dự án điều chỉnh: 30 ngày hoặc 20 ngày; Đối với thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh: 15 ngày hoặc 12 ngày

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 01 Lê Lai, thành phố Huế

Theo quy định tại Thông tư số 209/2016/TT-BTC

Mức độ 2

- Luật số 50/2014/QH13 ban hành ngày 18/06/2014;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ;

- Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ xây dựng;

- Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính.

 

49.

Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật/báo cáo kinh tế kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (sử dụng nguồn vốn nhà nước)

27 ngày hoặc 17 ngày

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 01 Lê Lai, thành phố Huế

Theo quy định tại Thông tư số 210/2016/TT-BTC

Mức độ 2

- Luật số 50/2014/QH13 ban hành ngày 18/06/2014;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ;

- Thông tư 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ xây dựng;

- Thông tư số 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính.

 

50.

Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp (1.002809)

05 ngày

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 01 Lê Lai, thành phố Huế; hoặc đăng ký qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến

135.000

Mức độ 3

- Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008;

- Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải;

- Thông tư số 188/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính;

- Thông tư liên tịch số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT ngày 21/8/2015.

 

51.

Cấp mới Giấy phép lái xe (1.002835)

10 ngày

Cơ sở đào tạo nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải

135.000

Mức độ 2

- Thông tư số 12/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

- Thông tư số38/2019/TT-BGTVTngày 08/10/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số12/2017/TT-BGTVTngày 15/4/2017;

- Thông tư số188/2016/TT-BTCngày 8/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính.

 

52.

Cấp lại Giấy phép lái xe (1.002820)

Sau 02 tháng hoặc 10 ngày

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 01 Lê Lai, thành phố Huế

135.000

Mức độ 2

- Thông tư số 12/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

- Thông tư số38/2019/TT-BGTVTngày 08/10/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số12/2017/TT-BGTVTngày 15/4/2017;

- Thông tư số188/2016/TT-BTCngày 8/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính.

 

53.

Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp (1.002804)

05 ngày

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 01 Lê Lai, thành phố Huế; hoặc đăng ký qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến

135.000

Mức độ 3

- Thông tư số 12/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

- Thông tư số38/2019/TT-BGTVTngày 08/10/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số12/2017/TT-BGTVTngày 15/4/2017;

- Thông tư số188/2016/TT-BTCngày 8/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính.

 

54.

Đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp (1.002801)

05 ngày

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 01 Lê Lai, thành phố Huế; hoặc đăng ký qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến

135.000

Mức độ 3

- Thông tư số 12/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

- Thông tư số38/2019/TT-BGTVTngày 08/10/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số12/2017/TT-BGTVTngày 15/4/2017;

- Thông tư số188/2016/TT-BTCngày 8/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính.

 

55.

Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp (1.002796)

05 ngày

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 01 Lê Lai, thành phố Huế; hoặc đăng ký qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến

135.000

Mức độ 3

- Thông tư số 12/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

- Thông tư số38/2019/TT-BGTVTngày 08/10/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số12/2017/TT-BGTVTngày 15/4/2017;

- Thông tư số188/2016/TT-BTCngày 8/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính.

 

56.

Đi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam (1.002793)

05 ngày

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 01 Lê Lai, thành phố Huế

135.000

Mức độ 2

- Thông tư số 12/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

- Thông tư số38/2019/TT-BGTVTngày 08/10/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số12/2017/TT-BGTVTngày 15/4/2017;

- Thông tư số188/2016/TT-BTCngày 8/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính.

 

57.

Thủ tục cấp biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch (Đối với ô tô vận tải khách du lịch) (1.008027)

02 ngày

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 01 Lê Lai, thành phố Huế; hoặc đăng ký qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến

Không

Mức độ 4

- Luật du lịch số 09/2017/QH14

- Nghị định 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ;

- Thông tư số 42/2017/TT-BGTVT ngày 15/11/2017 của Bộ Giao thông vận tải.

×

58.

Thủ tục cấp đổi biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch (Đối với ô tô vận tải khách du lịch) (1.008028)

02 ngày

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 01 Lê Lai, thành phố Huế; hoặc đăng ký qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến

Không

Mức độ 4

- Luật du lịch số 09/2017/QH14

- Nghị định 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ;

- Thông tư số 42/2017/TT-BGTVT ngày 15/11/2017 của Bộ Giao thông vận tải.

×

59.

Thủ tục cấp lại biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch (Đối với ô tô vận tải khách du lịch) (1.008029)

02 ngày

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 01 Lê Lai, thành phố Huế; hoặc đăng ký qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến

Không

Mức độ 4

- Luật du lịch số 09/2017/QH14

- Nghị định 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ;

- Thông tư số 42/2017/TT-BGTVT ngày 15/11/2017 của Bộ Giao thông vận tải.

×

60.

Cấp giấy phép vận tải đường bộ quốc tế GMS cho phương tiện của các doanh nghiệp, hợp tác xã (1.002817)

02 ngày

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 01 Lê Lai, thành phố Huế; hoặc đăng ký qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến

Không

Mức độ 4

- Hiệp định tạo thuận lợi vận tải người và hàng hóa qua lại biên giới giữa các nước Tiểu vùng Mê Công mở rộng (Hiệp định GMS) ký ngày 26 tháng 11 năm 1999 tại Viêng Chăn, được sửa đổi ngày 30 tháng 4 năm 2004 tại Phnôm Pênh, Campuchia và các Phụ lục, Nghị định thư của Hiệp định GMS;

- Thông tư số 29/2009/TT-BGTVT ngày 17/11/2009 của Bộ Giao thông vận tải;

- Thông tư số 89/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 29/2014/TT-BGTVT ngày 17/11/2009.

×

61.

Cấp lại giấy phép vận tải đường bộ quốc tế GMS cho phương tiện của các doanh nghiệp, hợp tác xã (1.002805)

02 ngày

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 01 Lê Lai, thành phố Huế; hoặc đăng ký qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến

Không

Mức độ 4

- Hiệp định tạo thuận lợi vận tải người và hàng hóa qua lại biên giới giữa các nước Tiểu vùng Mê Công mở rộng (Hiệp định GMS) ký ngày 26 tháng 11 năm 1999 tại Viêng Chăn, được sửa đổi ngày 30 tháng 4 năm 2004 tại Phnôm Pênh, Campuchia và các Phụ lục, Nghị định thư của Hiệp định GMS;

- Thông tư số 29/2009/TT-BGTVT ngày 17/11/2009 của Bộ Giao thông vận tải;

- Thông tư số 89/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 29/2014/TT-BGTVT ngày 17/11/2009.

×

62.

Cấp Giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện (1.002856)

02 ngày

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 01 Lê Lai, thành phố Huế; hoặc đăng ký qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến

Không

Mức độ 4

- Nghị định thư thực hiện Hiệp định tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện cơ giới đường bộ qua lại biên giới giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào ký ngày 15/9/2010;

- Thông tư số 88/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014.

×

63.

Cấp lại Giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện (1.002852)

02 ngày

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 01 Lê Lai, thành phố Huế; hoặc đăng ký qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến

Không

Mức độ 4

- Nghị định thư thực hiện Hiệp định tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện cơ giới đường bộ qua lại biên giới giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào ký ngày 15/9/2010;

- Thông tư số 88/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014.

×

II.

Lĩnh vực đường thủy nội địa:

 

 

 

 

 

 

1.

Chấp thuận hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước tại vùng nước trên tuyến đường thủy nội địa (2.001219)

05 ngày

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 01 Lê Lai, thành phố Huế

Không

Mức độ 2

Nghị định số 48/2019/NĐ-CP ngày 05/6/2019 của Chính phủ về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước.

 

2.

Công bố mở, cho phép hoạt động tại vùng nước khác không thuộc vùng nước trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển hoặc khu vực hàng hải, được đánh dấu, xác định vị trí bằng phao hoặc cờ hiệu có màu sắc dễ quan sát (2.001218)

10 ngày

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 01 Lê Lai, thành phố Huế

Không

Mức độ 2

Nghị định số 48/2019/NĐ-CP ngày 05/6/2019 của Chính phủ về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước.

 

3.

Thủ tục đóng, không cho phép hoạt động tại vùng nước khác không thuộc vùng nước trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển hoặc khu vực hàng hải, được đánh dấu, xác định vị trí bằng phao hoặc cờ hiệu có màu sắc dễ quan sát (2.001217)

04 ngày

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 01 Lê Lai, thành phố Huế

Không

Mức độ 2

Nghị định số 48/2019/NĐ-CP ngày 05/6/2019 của Chính phủ về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước.

 

4.

Đăng ký phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước lần đầu (2.001215)

03 ngày

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 01 Lê Lai, thành phố Huế

Không

Mức độ 2

Nghị định số 48/2019/NĐ-CP ngày 05/6/2019 của Chính phủ về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước.

 

5.

Đăng ký lại phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước (2.001214)

03 ngày

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 01 Lê Lai, thành phố Huế

Không

Mức độ 2

Nghị định số 48/2019/NĐ-CP ngày 05/6/2019 của Chính phủ về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước.

 

6.

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước (2.001212)

03 ngày

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 01 Lê Lai, thành phố Huế

Không

Mức độ 2

Nghị định số 48/2019/NĐ-CP ngày 05/6/2019 của Chính phủ về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước.

 

7.

Xóa đăng ký phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước (2.001211)

02 ngày

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 01 Lê Lai, thành phố Huế; hoặc đăng ký qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến

Không

Mức độ 4

Nghị định số 48/2019/NĐ-CP ngày 05/6/2019 của Chính phủ về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước.

 

8.

Cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa (1.003675)

05 ngày

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 01 Lê Lai, thành phố Huế

100.000

Mức độ 2

- Luật Giao thông đường thủy nội địa số 23/2004/QH11 ngày 15/6/2004;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật giao thông đường thủy nội địa số 48/2014/QH13;

- Thông tư số 50/2014/TT-BGTVT ngày 17/10/2014 của Bộ Giao thông vận tải;

- Thông tư số 198/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính.

 

9.

Cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa (1.003658)

03 ngày

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 01 Lê Lai, thành phố Huế

100.000

Mức độ 2

- Luật Giao thông đường thủy nội địa số 23/2004/QH11 ngày 15/6/2004;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật giao thông đường thủy nội địa số 48/2014/QH13;

- Thông tư số 50/2014/TT-BGTVT ngày 17/10/2014 của Bộ Giao thông vận tải;

- Thông tư số 198/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính.

 

10.

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa (cơ sở đào tạo loại 4) (2.002001)

10 ngày

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 01 Lê Lai, thành phố Huế

Không

Mức độ 2

- Luật Giao thông đường thủy nội địa;

- Nghị định số 78/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ;

- Nghị định số 128/2018/NĐ-CP ngày 24/9/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực đường thủy nội địa.

 

11.

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa (cơ sở đào tạo loại 4) (2.001998)

07 ngày hoặc 05 ngày

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 01 Lê Lai, thành phố Huế

Không

Mức độ 2

- Luật Giao thông đường thủy nội địa;

- Nghị định số 78/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ;

- Nghị định số 128/2018/NĐ-CP ngày 24/9/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực đường thủy nội địa.

 

12.

Phê duyệt phương án vận tải hàng hóa siêu trường hoặc hàng hóa siêu trọng trên đường thủy nội địa (1.000344)

02 ngày

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 01 Lê Lai, thành phố Huế

Không

Mức độ 2

- Luật giao thông đường thủy nội địa số 23/2004/QH13;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật giao thông đường thủy nội địa số 48/2014/QH13;

- Nghị định 110/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ;

- Nghị định 24/2015/NĐ-CP ngày 27/02/2015 của Chính phủ;

- Thông tư số 61/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải.

×

13.

Phê duyệt quy trình vận hành, khai thác bến bến phà, bến khách ngang sông sử dụng phà một lưỡi chở hành khách và xe ô tô (1.005021)

20 ngày

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 01 Lê Lai, thành phố Huế

Không

Mức độ 2

- Luật giao thông đường thủy nội địa số 23/2004/QH13;

- Thông tư 22/2014/TT-BGTVT ngày 06/06/2014 của Bộ Giao thông vận tải.

 

14.

Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa (1.004088)

02 ngày

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 01 Lê Lai, thành phố Huế

70.000

Mức độ 2

- Luật Giao thông đường thủy nội địa;

- Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải;

- Thông tư số 198/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính.

 

15.

Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa (1.004047)

02 ngày

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 01 Lê Lai, thành phố Huế

70.000

Mức độ 2

- Luật Giao thông đường thủy nội địa;

- Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải;

- Thông tư số 198/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính.

 

16.

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật (2.001711)

02 ngày

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 01 Lê Lai, thành phố Huế

70.000

Mức độ 2

- Luật Giao thông đường thủy nội địa;

- Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải;

- Thông tư số 198/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính.

 

17.

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện (1.004002)

02 ngày

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 01 Lê Lai, thành phố Huế

70.000

Mức độ 2

- Luật Giao thông đường thủy nội địa;

- Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải;

- Thông tư số 198/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính.

×

18.

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện (1.003970)

02 ngày

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 01 Lê Lai, thành phố Huế

70.000

Mức độ 2

- Luật Giao thông đường thủy nội địa;

- Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải;

- Thông tư số 198/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính.

 

19.

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác (1.006391)

02 ngày

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 01 Lê Lai, thành phố Huế

70.000

Mức độ 2

- Luật Giao thông đường thủy nội địa;

- Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải;

- Thông tư số 198/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính.

 

20.

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện (1.003930)

02 ngày

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 01 Lê Lai, thành phố Huế

70.000

Mức độ 2

- Luật Giao thông đường thủy nội địa;

- Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải;

- Thông tư số 198/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính.

 

21.

Xoá Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện (2.001659)

02 ngày

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 01 Lê Lai, thành phố Huế

Không

Mức độ 4

- Luật Giao thông đường thủy nội địa;

- Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải;

- Thông tư số 198/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính.

×

22.

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa (1.004036)

02 ngày

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 01 Lê Lai, thành phố Huế

70.000

Mức độ 2

- Luật Giao thông đường thủy nội địa;

- Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải;

- Thông tư số 198/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính.

 

23.

Công bố hoạt động cảng thủy nội địa (1.004248)

05 ngày hoặc 10 ngày

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 01 Lê Lai, thành phố Huế

100.000

Mức độ 2

- Luật Giao thông đường thủy nội địa số 23/2004/QH11 ngày 15/6/2004.

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật giao thông đường thủy nội địa số 48/2014/QH13;

- Thông tư số 50/2014/TT-BGTVT ngày 17/10/2014 của Bộ Giao thông vận tải.

- Thông tư số 198/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính.

 

24.

Công bố lại cảng thủy nội địa (1.004242)

03 ngày hoặc 06 ngày

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 01 Lê Lai, thành phố Huế

100.000

Mức độ 2

- Luật Giao thông đường thủy nội địa số 23/2004/QH11 ngày 15/6/2004.

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật giao thông đường thủy nội địa số 48/2014/QH13;

- Thông tư số 50/2014/TT-BGTVT ngày 17/10/2014 của Bộ Giao thông vận tải.

- Thông tư số 198/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính.

×

25.

Công bố mở luồng, tuyến đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương (1.001529)

10 ngày

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 01 Lê Lai, thành phố Huế; hoặc đăng ký qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến

Không

Mức độ 3

- Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004 và Lut sửa đi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội đa ngày 17 tháng 6 năm 2014;

- Nghị định số 24/2015/NĐ-CP ngày 27/2/2015 của Chính phủ;

- Thông tư số 15/2016/TT-BGTVT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

 

26.

Công bố đóng luồng, tuyến đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương (1.001410)

04 ngày

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 01 Lê Lai, thành phố Huế; hoặc đăng ký qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến

Không

Mức độ 3

- Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004 và Lut sửa đi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội đa ngày 17 tháng 6 năm 2014;

- Nghị định số 24/2015/NĐ-CP ngày 27/2/2015 của Chính phủ;

- Thông tư số 15/2016/TT-BGTVT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

 

27.

Cho ý kiến trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng công trình bảo đảm an ninh, quốc phòng trên đường thủy nội địa địa phương (1.001531)

10 ngày

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 01 Lê Lai, thành phố Huế

Không

Mức độ 2

- Lut Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004 và Luật sửa đi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 17 tháng 6 năm 2014;

- Nghị định số 24/2015/NĐ-CP ngày 27/2/2015 của Chính phủ;

- Thông tư số 15/2016/TT-BGTVT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

 

28.

Công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa trong trường hợp bảo đảm an ninh quốc phòng trên đường thủy nội địa địa phương (1.001406)

05 ngày

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 01 Lê Lai, thành phố Huế

Không

Mức độ 2

- Lut Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004 và Luật sửa đi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 17 tháng 6 năm 2014;

- Nghị định số 24/2015/NĐ-CP ngày 27/2/2015 của Chính phủ;

- Thông tư số 15/2016/TT-BGTVT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

 

29.

Công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa trong trường hợp thi công công trình trên đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối đường thuỷ nội địa địa phương (1.001551)

05 ngày

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 01 Lê Lai, thành phố Huế

Không

Mức độ 2

- Lut Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004 và Luật sửa đi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 17 tháng 6 năm 2014;

- Nghị định số 24/2015/NĐ-CP ngày 27/2/2015 của Chính phủ;

- Thông tư số 15/2016/TT-BGTVT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

 

30.

Công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa trong trường hợp tổ chức hoạt động thể thao, lễ hội, diễn tập trên đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối đường thuỷ nội địa địa phương (1.001582)

05 ngày

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 01 Lê Lai, thành phố Huế

Không

Mức độ 2

- Lut Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004 và Luật sửa đi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 17 tháng 6 năm 2014;

- Nghị định số 24/2015/NĐ-CP ngày 27/2/2015 của Chính phủ;

- Thông tư số 15/2016/TT-BGTVT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

 

31.

Cho ý kiến trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng công trình trên tuyến đường thủy nội địa địa phương; đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa địa phương (1.001542)

05 ngày

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 01 Lê Lai, thành phố Huế

Không

Mức độ 2

- Lut Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004 và Luật sửa đi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 17 tháng 6 năm 2014;

- Nghị định số 24/2015/NĐ-CP ngày 27/2/2015 của Chính phủ;

- Thông tư số 15/2016/TT-BGTVT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

 

32.

Chấp thuận phương án bảo đm an toàn giao thông đi với các công trình thi công liên quan đến đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng ni với đường thủy nội địa địa phương (1.001608)

05 ngày

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 01 Lê Lai, thành phố Huế

Không

Mức độ 2

- Lut Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004 và Luật sửa đi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 17 tháng 6 năm 2014;

- Nghị định số 24/2015/NĐ-CP ngày 27/2/2015 của Chính phủ;

- Thông tư số 15/2016/TT-BGTVT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

 

33.

Thông báo lần đầu, định kỳ luồng đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương (1.001426)

05 ngày

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 01 Lê Lai, thành phố Huế; hoặc đăng ký qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến

Không

Mức độ 3

- Lut Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004 và Luật sửa đi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 17 tháng 6 năm 2014;

- Nghị định số 24/2015/NĐ-CP ngày 27/2/2015 của Chính phủ;

- Thông tư số 19/2016/TT-BGTVT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

 

34.

Thông báo thường xuyên, đột xuất luồng đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương (1.001429)

02 ngày

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 01 Lê Lai, thành phố Huế; hoặc đăng ký qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến

Không

Mức độ 3

- Lut Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004 và Luật sửa đi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 17 tháng 6 năm 2014;

- Nghị định số 24/2015/NĐ-CP ngày 27/2/2015 của Chính phủ;

- Thông tư số 19/2016/TT-BGTVT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

 

35.

Chấp thuận chủ trương xây dựng cảng thủy nội địa (1.004252)

10 ngày hoặc 07 ngày

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 01 Lê Lai, thành phố Huế

Không

Mức độ 2

- Lut Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004 và Luật sửa đi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 17 tháng 6 năm 2014;

- Nghị định số 24/2015/NĐ-CP ngày 27/2/2015 của Chính phủ;

- Thông tư số50/2014/TT-BGTVT ngày 17/10/2014của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

 

36.

Chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa (1.003788)

05 ngày

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 01 Lê Lai, thành phố Huế; hoặc đăng ký qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến

Không

Mức độ 3

- Lut Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004 và Luật sửa đi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 17 tháng 6 năm 2014;

- Nghị định số 24/2015/NĐ-CP ngày 27/2/2015 của Chính phủ;

- Thông tư số50/2014/TT-BGTVT ngày 17/10/2014của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

 

37.

Cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn (1.003135)

05 ngày

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 01 Lê Lai, thành phố Huế

- Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn: 50.000đ/giấy;

- Chứng chỉ chuyên môn: 20.000đ/giấy.

Mức độ 2

- Thông tư số40/2019/TT-BGTVTngày 15/10/2019 của Bộ trưởng Bộ GTVT.

- Thông tư số198/2016/TT-BTCngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

 

38.

Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa - Phương tiện đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi hoặc phương tiện đã đóng mà không có sự giám sát của đăng kiểm (1.001284)

01 ngày

Chi cục Đăng kiểm số 13, số 03 Phan Đình Phùng, thành phố Huế

50.000/GCN

Mức độ 2

- Luật Giao thông đường thủy nội địa;

- Thông tư số 48/2015/TT-BGTVT ngày 22/09/2015 của Bộ Giao thông vận tải;

- Thông tư số 237/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính;

- Thông tư số 199/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính.

 

39.

Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa - Phương tiện đang khai thác (1.001284)

01 ngày hoặc 02 ngày

Chi cục Đăng kiểm số 13, số 03 Phan Đình Phùng, thành phố Huế

50.000/GCN

Mức độ 2

- Luật Giao thông đường thủy nội địa;

- Thông tư số 48/2015/TT-BGTVT ngày 22/09/2015 của Bộ Giao thông vận tải;

- Thông tư số 237/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính;

- Thông tư số 199/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của BTC.

 

40.

Thủ tục cấp biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch (Đối với phương tiện thủy nội địa vận tải khách du lịch) (1.008027)

07 ngày

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 01 Lê Lai, thành phố Huế

Không

Mức độ 2

- Luật du lịch số 09/2017/QH14

- Nghị định 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ;

- Nghị định số 110/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ;

- Thông tư số 42/2017/TT-BGTVT ngày 15/11/2017 của Bộ Giao thông vận tải.

 

41.

Thủ tục cấp đổi biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch (Đối với phương tiện thủy nội địa vận tải khách du lịch) (1.008028)

07 ngày

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 01 Lê Lai, thành phố Huế

Không

Mức độ 2

- Luật du lịch số 09/2017/QH14

- Nghị định 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ;

- Nghị định số 110/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ;

- Thông tư số 42/2017/TT-BGTVT ngày 15/11/2017 của Bộ Giao thông vận tải.

 

42.

Thủ tục cấp lại biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch (Đối với phương tiện thủy nội địa vận tải khách du lịch) (1.008029)

02 ngày

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, số 01 Lê Lai, thành phố Huế

Không

Mức độ 2

- Luật du lịch số 09/2017/QH14

- Nghị định 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ;

- Nghị định số 110/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ;

- Thông tư số 42/2017/TT-BGTVT ngày 15/11/2017 của Bộ Giao thông vận tải.

 

Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải:

STT

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

I.

Lĩnh vực đường bộ:

1

Công bố đưa bến xe hàng vào khai thác

Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

2

Bổ sung xe không tăng số chuyến chạy xe trên tuyến cố định

Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

3

Thay thế xe trên tuyến cố định

Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

4

Giảm số chuyến chạy xe trên tuyến cố định

Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

5

Ngừng khai thác tuyến

Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

6

Chấp thuận tiếp tục sử dụng đối với công trình đường thủy nội địa hết tuổi thọ thiết kế

Thông tư số 01/2019/TT-BGTVT ngày 11/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

 

www.thuathienhue.gov.vn