Công bố 05 TTHC được thay thế trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại
  
Cập nhật:05/12/2022 11:18:38 SA

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2915/QĐ-UBND công bố danh mục 05 thủ tục hành chính (TTHC) được thay thế trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Cụ thể như sau:

CẤP TỈNH:

1. Tên TTHC thay thế (mới): Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh

    Tên TTHC được thay thế (cũ): Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh

- Thời gian thực hiện TTHC: Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý. Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn, thì thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý.

- Cách thức và địa điểm thực hiện: Khiếu nại được thực hiện bằng đơn (gửi qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết). Khiếu nại được trình bày trực tiếp tại cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền

2. Tên TTHC thay thế (mới): Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh

   Tên TTHC được thay thế (cũ): Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh

- Thời gian thực hiện TTHC: Thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý. Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn, thì thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 70 ngày, kể từ ngày thụ lý.

- Cách thức và địa điểm thực hiện: khiếu nại được thực hiện bằng đơn (gửi qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết). Khiếu nại được trình bày trực tiếp tại cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền.

CẤP HUYỆN

1. Tên TTHC thay thế (mới): Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện

    Tên TTHC được thay thế (cũ): Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện

- Thời gian giải quyết: Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý. Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn, thì thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý.

- Cách thức và địa điểm thực hiện: Khiếu nại được thực hiện bằng đơn (gửi qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết). Khiếu nại được trình bày trực tiếp tại cơ quan, tổ chc, người có thẩm quyền

2. Tên TTHC thay thế (mới): Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện

    Tên TTHC được thay thế (cũ): Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện

- Thời gian giải quyết: Thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý. Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn, thì thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 70 ngày, kể từ ngày thụ lý.

- Cách thức và địa điểm thực hiện: Khiếu nại được thực hiện bằng đơn (gửi qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết). Khiếu nại được trình bày trực tiếp tại cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền.

CẤP XÃ

1.  Tên TTHC thay thế (mới): Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã

     Tên TTHC được thay thế (cũ): Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đu tại cấp xã

- Thời gian giải quyết: Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý. Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn, thì thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý.

- Cách thức và địa điểm thực hiện: Khiếu nại được thực hiện bằng đơn (gửi qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết). Khiếu nại được trình bày trực tiếp tại cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối