Công bố 04 TTHC mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
  
Cập nhật:30/10/2020 10:05:50 SA

Ngày 30/10/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2749/QĐ-UBND Công bố 03 (Ba) thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành, 01 (Một) thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp) áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó, 03 TTHC mới ban hành lĩnh vực trong lĩnh vực thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế là: Thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng (1.008901); Thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng (1.008902); Thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng (1.008903)

01 TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế là Thủ tục Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản (1.000954).

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối