Công bố 02 TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
  
Cập nhật:11/04/2019 8:06:11 SA

Ngày 11/04/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 924/QĐ-UBND công bố 02 TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ thủ tục hành chính số 04 và 05 Mục IV tại Quyết định số 2227/QĐ-UBND  ngày 09/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

Theo đó, 02 TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế gồm có: Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng.và Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối