Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban Chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  
Cập nhật:22/11/2021 2:14:28 CH

Theo Quyết định số 3023/QĐ-UBND ngày 19/11/2021, Ban Chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) sẽ do Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban; Phó Trưởng ban: Ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ông Nguyễn Đại Vui, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng 24 thành viên khác là giám đốc các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao tại Luật Quy hoạch liên quan đến quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chỉ đạo quá trình tổ chức lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; kịp thời báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh các nội dung vướng mắc, vượt thẩm quyền.

Cũng theo Quyết định này, Cơ quan lập quy hoạch tỉnh là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, giúp việc cho Ban Chỉ đạo; có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị và các địa phương có liên quan tổ chức triển khai lập quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế theo nhiệm vụ được phân công; tổng hợp ý kiến và báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo xem xét, giải quyết kịp thời các nội dung vướng mắc vượt thẩm quyền.

Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan lập quy hoạch tỉnh, thực hiện vai trò chủ đầu tư dự án lập quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tổ chức thành lập Ban Quản lý dự án để quản lý thực hiện nhiệm vụ quy hoạch và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối