Chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai thực hiện các Chương trình nhà ở
  
Cập nhật:14/05/2019 4:09:31 CH

Trong quá trình thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 về hỗ trợ người có công với cách mạng, Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung và Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 về hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015; Ngày 13/5/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 2848/UBND-XD yêu cầu:

Sở Xây dựng:

- Chủ trì, phối hợp với các Sở ban ngành có liên quan đôn đốc việc hỗ trợ, giải ngân, thanh quyết toán nguồn kinh phí hỗ trợ đã được Trung ương và UBND tỉnh phân bổ cho các địa phương thực hiện. Đồng thời, rà soát việc thực hiện giải ngân ở các địa phương để tham mưu UBND tỉnh xem xét điều chuyển nguồn kinh phí còn tồn động, kéo dài không giải ngân được ở các địa phương hiện nay, để chuyển cho các địa phương khác có nhu cầu thực hiện; thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn UBND cấp huyện trong quá trình triển khai thực hiện, xử lý hoặc đề xuất xử lý các vấn đề vướng mắc trong quá trình thực hiện. Sớm hoàn thành mục tiêu các chương trình đã đề ra;

- Chỉ đạo các địa phương hoàn thành việc rà soát, bổ sung các đối tượng nằm ngoài Đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt thay thế cho các đối tượng trong Đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 22/2013/QĐ-TTg; Quyết định 48/2014/QĐ-TTg; Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg, trình UBND tỉnh Quyết định điều chỉnh để triển khai thực hiện;

Sở Tài chính:

- Tiếp tục hướng dẫn nghiệp vụ tài chính cho UBND cấp huyện trong việc quản lý thực hiện và quyết toán vốn của chương trình; đồng thời hướng dẫn UBND cấp huyện sử dung nguồn kinh phí cấp mình, để bố trí kinh phí hoạt động cho Ban Chỉ đạo cấp huyện theo đúng quy định;

- Phối hợp với Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh điều chuyển nguồn kinh phí hỗ trợ đã cấp cho các địa phương còn tồn động kéo dài, không thực hiện được sang các địa phương khác để thực hiện.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội: Rà soát, kiểm tra các đối tượng thuộc diện được hỗ trợ, đảm bảo đúng đối tượng, điều kiện theo quy định tại Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg, Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg, Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg.

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh: Căn cứ Quyết định UBND tỉnh đã phê duyệt xây dựng kế hoạch sử dụng vốn và kế hoạch cấp bù chênh lệch lãi suất trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định; thực hiện cho vay, thu hồi nợ vay và xử lý nợ rủi ro theo quy định hiện hành; hướng dẫn cụ thể về hồ sơ, thủ tục vay vốn theo quy định đảm bảo đơn giản, rõ ràng, dễ thực hiện.

UBMTTQ Việt Nam, Tỉnh Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: Trên cơ sở nguồn lực hiện có, cùng với sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chung tay giúp đỡ và tham gia hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ gia đình đặc biệt khó khăn (người già cả, neo đơn, các hộ sống ở vùng sâu, vùng xa, đồng báo dân tộc thiểu số) ít có khả năng huy động nguồn lực từ gia đình, họ hàng nên rất khó tìm đủ nguồn vốn để xây dựng nhà ở; rất cần có sự tham gia, giúp đỡ của UBMTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế và các tổ chức, đoàn thể. Vì vậy, đề nghị UBMTTQ Việt Nam, Tỉnh Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tích cực hỗ trợ.

Đối với Chương trình nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế:

- Đẩy nhanh tiến độ giải ngân, thanh quyết toán nguồn vốn hỗ trợ theo quy định tại Thông tư số 98/2013/TT-BTC ngày 24/7/2013 của Bộ Tài chính và hoàn thành việc xây dựng hoặc cải tạo, sửa chữa trong năm 2019. Tập trung hoàn thành dứt điểm giải ngân trong năm 2019 nguồn kinh phí hỗ trợ đã được Trung ương và UBND tỉnh phân bổ cho các đối tượng theo đúng quy định.

- Khẩn trương hoàn thành việc rà soát, bổ sung các đối tượng nằm ngoài Đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt để thay thế cho các đối tượng trong Đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt nhưng xin rút không thực hiện; được các tổ chức khác hỗ trợ; trùng tên trong Quyết định phê duyệt; không đủ điều kiện theo quy định…; các đối tượng thay thế phải đảm bảo đúng đối tượng và điều kiện theo quy định, tránh trường hợp khiếu nại, gửi về Sở Xây dựng trước ngày 30/02/2019 để tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt.

Đối với chương trình nhà ở theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

- Các huyện, thị xã còn tồn kinh phí Trung ương phân bổ khẩn trương hoàn thành việc giải ngân nguồn vốn hỗ trợ cho các hộ đã được UBND tỉnh phê duyệt theo đúng quy định trong năm 2019. Trường hợp gặp khó khăn trong việc giải ngân nguồn kinh phí này hoặc không thực hiện được cần báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh để xem xét hướng dẫn giải quyết hoặc điều chuyển nguồn kinh phí này sang các huyện khác có nhu cầu thực hiện.

- UBND cấp huyện khẩn trương rà soát các hộ gia đình đã được UBND tỉnh phê duyệt vào Đề án hỗ trợ nhưng không thực hiện do: hộ sai đối tượng; hộ thoát nghèo; hộ không đủ điều kiện; hộ trùng tên trong các Quyết định phê duyệt, hộ tự nguyện xin rút, hộ neo đơn đã chết, hộ không còn nhu cầu thực hiện và ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh gửi về Sở Xây dựng trước 15/3/2019 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh điều chỉnh lại Đề án; đồng thời, bổ sung thay thế sang cho các hộ khác nằm ngoài danh sách tại Đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt.

- Đối với các huyện đã tạm ứng nguồn kinh phí Trung ương đã cấp để đối ứng thay cho nguồn kinh phí của tỉnh cho Dự án GCF khi chưa có hướng dẫn, các địa phương có văn bản gửi Sở Tài chính để được hướng dẫn cụ thể; kịp thời giải ngân cho các đối tượng đã hoàn thành xây dựng nhà ở đưa vào sử dụng.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, vận động các hộ gia đình thuộc diện được hỗ trợ xây dựng nhà ở nhưng chưa đăng ký tham gia nhận hỗ trợ để người dân hiểu rõ chính sách nhân văn của Nhà nước; đối với các hộ gia đình thuộc diện được hỗ trợ xây dựng nhà ở nhưng do hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không đủ khả năng tài chính để tham gia chương trình thì UBND cấp huyện cần phối hợp với các cơ quan, tổ chức đoàn thể tại địa phương tham gia giúp đỡ thêm về kinh phí, nhân công, vật liệu để các hộ gia đình xây dựng nhà ở đảm bảo chất lượng.

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện chương trình theo đúng tiến độ, đảm bảo đúng quy định và đáp ứng được yêu cầu về chất lượng nhà ở; đồng thời định kỳ báo cáo tình hình thực hiện, khó khăn, vướng mắc cũng như đề xuất, kiến nghị gửi về UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh.

Đối với chương trình nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế:

- Tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền chính sách hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg đến các đối tượng có tên trong Đề án tham gia chương trình để các hộ gia đình đăng ký nhận hỗ trợ xây dựng nhà ở (vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội).

- Tổ chức rà soát, thống kê lại số lượng hộ gia đình thuộc diện được hỗ trợ nhà ở đã được UBND tỉnh phê duyệt vào Đề án theo Quyết định số 2117/QĐ-UBND ngày 15/10/2015 không còn nhu cầu thực hiện và ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh gửi Sở Xây dựng để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh điều chỉnh lại Đề án. Kết quả rà soát, điều chỉnh gửi về Sở Xây dựng trước 30/4/2019.

- Lập kế hoạch hỗ trợ cụ thể trong 02 năm (2019-2020) và chủ động thực hiện tổng hợp các giải pháp nhằm đảm bảo việc thực hiện hỗ trợ phù hợp với nhu cầu thực tế của các hộ gia đình, đẩy nhanh việc hỗ trợ nhà ở cho các hộ gia đình theo đúng yêu cầu đề ra.

- Chủ động phối hợp với Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư để huy động thêm nguồn lực và lồng ghép vào nguồn kinh phí hỗ trợ để thực hiện nhằm nâng cao chất lượng nhà ở, đảm bảo ổn định cuộc sống.

 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối