Chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu
  
Cập nhật:11/06/2019 6:12:40 CH

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24 tháng 5 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu, ngày 08 tháng 6 năm 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 3615/UBND-XDKH gửi Các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, HĐND và UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế yêu cầu:

Sở Kế hoạch và Đầu tư, các chủ đầu tư, các ban quản lý dự án, các bên mời thầu căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và nội dung quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thực hiện đảm bảo quy định hiện hành của Nhà nước về công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu.

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối