Ban hành cấp dự báo cháy rừng và các bảng tra cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
  
Cập nhật:03/08/2022 10:35:21 SA

Ngày 01/8/2022, UBND tỉnh có Quyết định số 33/2022/QĐ-UBND ban hành cấp dự báo cháy rừng và các bảng tra cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Cấp dự báo cháy rừng ở tỉnh Thừa Thiên Huế gồm 05 cấp, từ cấp I đến cấp V; ký hiệu biển báo cấp cháy rừng thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 46 Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp. Cấp dự báo cháy rừng được tính toán và dự báo riêng cho 03 vùng:

Vùng 1: Gồm thành phố Huế; các huyện Phú Lộc, Phong Điền, Phú Vang, Quảng Điền; các thị xã Hương Trà, Hương Thủy;

Vùng 2: Toàn bộ huyện Nam Đông;

Vùng 3: Toàn bộ huyện A Lưới.

 

Bảng tra cấp dự báo cháy rừng theo chỉ tiêu P của V.G. Nestrerov: chỉ tiêu P được lũy kế theo thời gian, căn cứ chỉ tiêu P để dự báo cấp cháy rừng theo bảng sau:

 

Cấp dự báo cháy rừng

Cấp I

Cấp II

Cấp III

Cấp IV

Cấp V

Chỉ tiêu P

0-5.000

5.001-10.000

10.001-15.000

15.001-20.000

>20.000

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối