Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2021
  
Cập nhật:14/10/2021 3:07:09 CH

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2576/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2021. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 14/10/2021.

Theo đó, Bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của các sở, ban, ngành cấp tỉnh dựa trên các kết quả hoạt động sau: Kết quả thực hiện chuyên môn thuộc chức năng, nhiệm vụ của các sở, ban, ngành; Kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý trong cơ quan, đơn vị; Thực hiện quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Kết quả đạt được của các Chỉ số tác động; Đánh giá của lãnh đạo UBND tỉnh về kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao;  Điểm thưởng; Điểm trừ.

Bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của UBND các huyện, thị xã, thành phố được quy định thông qua: Kết quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại trên địa bàn; Kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý trong cơ quan, đơn vị; Thực hiện quy định của đảng, pháp luật của Nhà nước; Kết quả đạt được của các Chỉ số tác động; Đánh giá của lãnh đạo UBND tỉnh về kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; Điểm thưởng; Điểm trừ.

Thang điểm đánh giá, xếp loại của các sở, UBND cấp huyện, đơn vị sự nghiệp là 100 điểm. Thang điểm đánh giá được xác định cụ thể đối với từng tiêu chí, tiêu chí thành phần. Căn cứ kết quả đánh giá, chấm điểm, xếp loại các cơ quan, đơn vị, địa phương theo các loại như sau:  Đạt từ 90 điểm trở lên: Xếp loại Chất lượng hoạt động Rất tốt. Đạt từ 80 đến dưới 90 điểm: Xếp loại Chất lượng hoạt động Tốt. Đạt từ 70 đến dưới 80 điểm: Xếp loại Chất lượng hoạt động Khá. Đạt từ  50 đến dưới 70 điểm: Xếp loại Chất lượng hoạt động Trung bình. Đạt dưới 50 điểm: Xếp loại Chất lượng hoạt động Kém.

Chi tiết xem tại phụ lục đính kèm!

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 PL (Kích vào để xem chi tiết)
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối