100% các cơ quan, đơn vị, địa phương được thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức cán bộ
  
Cập nhật:13/05/2019 10:51:28 SA

Triển khai thực hiện Công văn số 3595/VPCP-TCCV ngày 03 tháng 5 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ về việc tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức cán bộ, ngày 10 tháng 5 năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 2821/UBND-NV giao trách nhiệm Sở Nội vụ triển khai thực hiện Công văn số 3595/VPCP-TCCV ngày 03/5/2019 của Văn phòng Chính phủ nêu trên, đảm bảo 100% các cơ quan, đơn vị, địa phương được thanh tra, kiểm tra theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, định kỳ báo cáo UBND tỉnh kết quả theo quy định.

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối