• Danh sách chính thức Những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, nhiệm kỳ 2016-2021
    Cập nhật: 04/05/2016 3:01:01 CH
    Ngày 22/4/2016, Ủy ban bầu cử tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định Phân bổ số người ứng cử và số đại biểu được bầu theo từng đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 và Công bố Danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 theo từng đơn vị bầu cử; cụ thể: (Xem chi tiết tại các file đính kèm)

  • Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV
    Cập nhật: 27/04/2016 2:51:06 CH
    Ngày 26/4/2016, Hội đồng bầu cử quốc gia đã ban hành Nghị quyết số 270/NQ-HĐBCQG về việc Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước. Theo đó, Ủy ban bầu cử tỉnh Thừa Thiên Huế đã lập Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV theo từng đơn vị bầu cử trên địa bàn tỉnh, cụ thể từng đơn vị như sau: (xem chi tiết tại file đính kèm)