THÔNG BÁO
Thông báo về việc tạm hoãn tiếp dân của Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 08/6/2023
  
Cập nhật:05/06/2023 4:22:27 CH

Ngày 05/6/2023, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Thông báo số 223/TB-UBND về việc tạm hoãn tiếp dân của Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 08/6/2023.

Theo Thông báo số 28/TB-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2023 của UBND tỉnh về bố trí Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh  thì đồng chí Nguyễn Thanh Bình – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh vào ngày 08/6/2023. Tuy nhiên, do đồng chí Nguyễn Thanh Bình có công tác đột xuất theo kế hoạch của cơ quan cấp trên nên buổi tiếp công dân nêu trên tạm hoãn và được thông báo bố trí lại vào thời gian thích hợp.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, tổ chức và nhân dân được biết
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]