THÔNG BÁO
Thông báo về việc tạm hoãn tiếp dân của Chủ tịch UBND tỉnh (ngày 24/11/2022)
  
Cập nhật:21/11/2022 10:15:33 SA

Ngày 21/11/2022, Chủ tịch UBND tỉnh có Thông báo số 414/TB-UBND về việc tạm hoãn tiếp dân của Chủ tịch UBND tỉnh (ngày 24/11/2022)

Theo Thông báo số 232/TB-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2022 của UBND tỉnh về bố trí Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh 06 tháng cuối năm 2022 thì đồng chí Nguyễn Văn Phương - Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh vào ngày 24/11/2022. Tuy nhiên, do Lãnh đạo UBND tỉnh bận lịch công tác đột xuất nên buổi tiếp công dân nêu trên tạm hoãn và được thông báo bố trí lại vào thời gian thích hợp. UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, tổ chức và nhân dân được biết./.

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Thông báo số 414/TB-UBND (Kích vào để xem chi tiết)
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]