THÔNG BÁO
Thông báo về việc tạm hoãn tiếp dân của Chủ tịch UBND tỉnh ngày 21/7/2022
  
Cập nhật:18/07/2022 3:19:38 CH

Theo Thông báo số 232/TB-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2022 của UBND tỉnh về bố trí Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh 06 tháng cuối năm 2022 thì đồng chí Nguyễn Văn Phương - Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh vào ngày 21/7/2022. Tuy nhiên, do bận công việc đột xuất nên buổi tiếp công dân nêu trên tạm hoãn và được thông báo bố trí lại vào thời gian thích hợp.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, tổ chức và nhân dân được biết./.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]