THÔNG BÁO
Thông báo về việc tạm hoãn tiếp dân của Chủ tịch UBND tỉnh (ngày 19/11/2020)
  
Cập nhật:18/11/2020 9:21:03 SA

Theo Thông báo số 278/TB-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2020 của UBND tỉnh về bố trí Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh 06 tháng cuối năm 2020 thì đồng chí Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh vào ngày 19/11/2020. Tuy nhiên, do bận công việc đột xuất nên buổi tiếp công dân nêu trên tạm hoãn và được thông báo bố trí lại vào thời gian thích hợp.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, tổ chức và nhân dân được biết.

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Thông báo số 438/TB-UBND (Kích vào để xem chi tiết)
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]