THÔNG BÁO
Thông báo về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BK 727362 đã cấp cho Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Quý - Huế
  
Cập nhật:04/08/2022 10:06:24 SA

Ngày 01/8/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường có Quyết định số 235/QĐ-STNMT về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BK 727362 đã cấp cho Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Quý - Huế.

Cụ thể, hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Gọi tắt là Giấy chứng nhận) đã cấp cho Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Quý - Huế địa chỉ tại Xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Thửa đất số: 212;            Tờ bản đồ: 1;                 Diện tích: 200744m2;

- Mục đích sử dụng:  Đất Khu công nghiệp;

- Thời hạn sử dụng:  Đến ngày 24/4/2059;

- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hằng năm;

- Số phát hành Giấy chứng nhận: BK 727362;

- Số vào sổ cấp Giấy chứng nhận số: CT 01835;

- Đã được Ủy ban nhân tỉnh cấp Giấy chứng nhận ngày 22 tháng 10 năm 2012.

Lý do hủy giấy chứng nhận: Thu hồi Giấy chứng nhận do nhà nước thu hồi đất theo quy định tại điểm a, Khoản 2, Điều 106 Luật Đất đai 2013 nhưng Công ty Cổ phần Đầu Tư Trung Quý - Huế đã làm mất Giấy chứng nhận.

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quyết định số 235/QĐ-UBND (Kích vào để xem chi tiết)
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]