THÔNG BÁO
Thông báo về việc đưa danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh vào tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, các Trung tâm Hành chính công cấp huyện từ ngày 02 tháng 12 năm 2019.
  
Cập nhật:26/11/2019 10:52:13 SA

Thực hiện Kế hoạch số 227/KH-UBND ngày 23 ngày 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo về việc đưa danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh vào tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, các Trung tâm Hành chính công cấp huyện, cụ thể như sau:

1. Danh mục thủ tục hành chính:

 Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh đưa vào thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, các Trung tâm Hành chính công cấp huyện thực hiện theo Quyết định số 2991/QĐ-UBND ngày 25/11/2019 của UBND tỉnh (Thủ tục cấp đổi Chứng minh nhân dân; Thủ tục cấp lại Chứng minh nhân dân; Thủ tục cấp mới Chứng minh nhân dân)

  2. Thời gian triển khai chính thức: từ ngày 02 tháng 12 năm 2019.

  3. Tổ chức thực hiện:

  - Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan công khai Danh mục thủ tục hành chính, trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách cán bộ một cửa, theo dõi việc cập nhật quy trình nội bộ, quy trình điện tử vào Cổng dịch vụ công; tổng hợp và báo cáo Văn phòng UBND tỉnh kịp thời tình hình thực hiện của các đơn vị để trình UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo;

- UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế khẩn trương tổ chức thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện theo thời gian quy định; công khai Danh mục thủ tục hành chính này trên Trang Thông tin điện tử cấp huyện;

- Đề nghị Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế, Cổng thông tin điện tử tỉnh thông tin, phổ biến, tuyên truyền rộng rãi cho nhân dân  được biết về việc đưa danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh vào tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, các Trung tâm Hành chính công cấp huyện (tài liệu gửi kèm Phụ lục II) để người dân biết, nộp hồ sơ và nhận kết quả tại các Trung tâm./.

Xem chi tiết tại file đính kèm!


Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Thông báo số 56/TB-VPUB (Kích vào để xem chi tiết)
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]