THÔNG BÁO
Thông báo thu hồi đất để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Đường trục chính Khu công nghiệp Phú Đa
  
Cập nhật:20/09/2022 1:53:37 CH

Ngày 15/9/2022, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 324/TB-UBND thông báo thu hồi đất để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án  Đường trục chính Khu công nghiệp Phú Đa.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo:

1. Thu hồi đất của Ủy ban nhân dân thị trấn Phú Đa:

- Diện tích đất thu hồi: 32.018,2 m2 (Ba mươi hai nghìn không trăm mười tám phẩy hai mét vuông) đất, tọa lạc tại thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang hiện do UBND thị trấn Phú Đa quản lý, trong đó:

+ Đất rừng sản xuất:                  21.729,2 m2.

+ Đất giao thông:                      295,4 m2.

+ Đất thủy lợi:                           2.117,0 m2.

+ Đất bằng chưa sử dụng:          7.876,6 m2.

- Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo tờ bản đồ địa chính khu đất tỷ lệ 1/2000 do UBND thị trấn Phú Đa xác nhận ngày 26 tháng 7 năm 2022 kèm theo.

2. Lý do thu hồi đất: Thu hồi để thực hiện giải phóng mặt bằng dự án Đường trục chính Khu công nghiệp Phú Đa.

3. Thời gian thực hiện:

a) Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: 30 (Ba mươi) ngày kể từ ngày ký Thông báo thu hồi đất này.

b) Thời gian thực hiện việc đền bù, bồi thường và hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng: 30 (Ba mươi) ngày kể từ ngày thực hiện xong việc điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm.

4. Tổ chức thực hiện:

1. UBND huyện Phú Vang chỉ đạo UBND xã Phú Đa và các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp với Ban quản lý Khu kinh tế công nghiệp, Trung tâm quản lý khai thác hạ tầng khu kinh tế công nghiệp tổ chức thực hiện lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ theo đúng quy định của pháp luật.

2. Ban quản lý Khu kinh tế công nghiệp tỉnh chỉ đạo Trung tâm quản lý khai thác hạ tầng khu kinh tế công nghiệp có trách nhiệm phối hợp với Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng, UBND thị trấn Phú Đa và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tổ chức thực hiện GPMB theo đúng quy định của pháp luật. Trường hợp tổ chức không chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định của pháp luật./.

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 TB thu hồi đất để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Đường trục chính Khu công nghiệp Phú Đa (Kích vào để xem chi tiết)
 Bản in]