THÔNG BÁO
Thông báo thu hồi đất để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Bãi chôn lấp rác dự phòng Phú Sơn tại xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy
  
Cập nhật:08/03/2023 1:55:19 CH

Ngày 08/3/2023, UBND tỉnh có Quyết định số 89/TB-UBND về việc thông báo thu hồi đất đgiải phóng mặt bằng thực hiện dự án Bãi chôn lấp rác dự phòng Phú Sơn tại xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo:

1. Thu hồi đất của Ban Quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy:

- Diện tích đất thu hồi khoảng 53.533,3 m2 (Năm mươi ba ngàn năm trăm ba mươi ba phẩy ba mét vuông) tọa lạc tại xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy do Ban Quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy quản lý.

Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo tờ bản đồ địa chính khu đất tỷ lệ 1/1000 do Trung tâm kỹ thuật Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường lập ngày 10 tháng 02 năm 2023 kèm theo.

- Loại đất thu hồi: Đất rừng sản xuất (RSX).

2. Lý do thu hồi đất: Để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Bãi chôn lấp rác dự phòng Phú Sơn. 

3. Thời gian thực hiện:

a) Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm: 30 (Ba mươi) ngày kể từ ngày ký Thông báo thu hồi đất này.

b) Thời gian thực hiện việc bồi thường và hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng: 30 (Ba mươi) ngày kể từ ngày thực hiện xong việc điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm.

4. Tổ chức thực hiện:

a) Giao Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy phối hợp với Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ theo quy định.

b) Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy, Ủy ban nhân dân xã Phú Sơn có trách nhiệm phối hợp với Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức không chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê tài sản khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định của pháp luật.

c) Các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm phối hợp với Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị, Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy trong quá trình lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng và tổ chức thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định./.

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Thông báo thu hồi đất để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Bãi chôn lấp rác dự phòng Phú Sơn tại xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy (Kích vào file để xem chi tiết)
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]