THÔNG BÁO
Thông báo mời quan tâm dự án đầu tư có sử dụng đất (thực hiện Dự án Trung tâm thương mại dịch vụ tại khu A - Đô thị mới An Vân Dương
  
Cập nhật:02/06/2021 10:47:14 SA
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Đính kèm thông báo số 1641 của Sở Kế hoạch đầu tư (tiếng Việt) (Nhấn vào "tải về" để xem chi tiết)
2 Đính kèm thông báo số 1641 của Sở Kế hoạch đầu tư (tiếng Anh) (Nhấn vào "tải về" để xem chi tiết)
3 Phụ lục kèm theo Thông báo mời quan tâm (tiếng Việt) (Nhấn vào "tải về" để xem chi tiết)
4 Phụ lục kèm theo Thông báo mời quan tâm (tiếng Anh) (Nhấn vào "tải về" để xem chi tiết)
5 Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư (tiếng Việt) (Nhấn vào "tải về" để xem chi tiết)
6 Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư (tiếng Anh) (Nhấn vào "tải về" để xem chi tiết)
7 Quyết định phê duyệt yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án (Nhấn vào "tải về" để xem chi tiết)
8 Phụ lục kèm theo Quyết định phê duyệt yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án (Nhấn vào "tải về" để xem chi tiết)
9 Quyết định phê duyệt yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án (tiếng Anh) (Nhấn vào "tải về" để xem chi tiết)
10 Phụ lục kèm theo Quyết định phê duyệt yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án (tiếng Anh) (Nhấn vào "tải về" để xem chi tiết)
 Bản in]