THÔNG BÁO
Thông báo lựa chọn đơn vị cấp phép khai thác theo tiêu chí điều chỉnh mục tiêu tại các vị trí mỏ đất làm vật liệu san lấp đã được UBND tỉnh cấp phép không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
  
Cập nhật:06/09/2022 8:26:37 SA

Ngày 31/8/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 109/TB-STNMT-TN thông báo lựa chọn đơn vị cấp phép khai thác theo tiêu chí điều chỉnh mục tiêu tại các vị trí mỏ đất làm vật liệu san lấp đã được UBND tỉnh cấp phép không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo lựa chọn tổ chức, cá nhân để cấp phép khai thác đất làm vật liệu san lấp tại các vị trí mỏ đã cấp và đang hoạt động trên cơ sở điều chỉnh mục tiêu cấp phép khai thác, cụ thể như sau:

1. Mỏ đất làm vật liệu san lấp tại khu vực thôn Hiền Sỹ, xã Phong Sơn, huyện Phong Điền với diện tích 7,515ha đã cấp phép khai thác cho Công ty TNHH Quý Hưng.

2. Mỏ đất làm vật liệu san lấp tại khu vực vùng đồi Vùng Chòi, phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà với diện tích 6,83ha đã cấp phép khai thác cho Công ty TNHH MTV Hải Quốc Toàn (đại diện cho Liên danh Công ty Cổ phần Thành An và Công ty TNHH MTV Hải Quốc Toàn).

3. Mỏ đất làm vật liệu san lấp tại khu vực đồi Trốc Voi 2, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy với diện tích 9,55ha đã cấp phép khai thác cho Công ty TNHH Xây dựng Minh Nhật.

4. Mỏ đất làm vật liệu san lấp tại khu vực đồi Trốc Voi 2, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy với diện tích 5,42ha đã cấp phép khai thác cho Công ty TNHH MTV Tuấn Nhân.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu lập hồ sơ theo quy định, đảm bảo mục tiêu khai thác nhằm phục vụ các hoạt động theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 22 của Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản.

Thời gian Thông báo và nhận hồ sơ là 30 ngày kể từ ngày ban hành Thông báo này. Kết thúc thời gian thông báo nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiến hành tổng hợp và tham mưu UBND tỉnh theo quy định.

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 THÔNG BÁO Lựa chọn đơn vị cấp phép khai thác theo tiêu chí điều chỉnh mục tiêu tại các vị trí mỏ đất làm vật liệu san lấp đã được UBND tỉnh cấp phép không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (Kích vào để xem chi tiết)
 Bản in]