THÔNG BÁO
Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2020
  
Cập nhật:27/12/2019 2:36:08 CH

Ngày 28/12/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành thông báo số 482/TB-UBND thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2020 của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh như sau:

THÁNG TIẾP

 

NGÀY

TIẾP

 

NGƯỜI TIẾP

ĐỊA ĐIỂM

Tháng 1

15/01/2020

 

 

21/01/2020

Đ/c Nguyễn Dung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

  

 

Đ/c Phan Thiên Định - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Trụ sở Tiếp công dân

tỉnh (số 2 Tố Hữu)

 

Huyện Phú Vang

 

Tháng 2

12/02/2020

 

 

26/02/2020

Đ/c Nguyễn Văn Phương – Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

  

 Đ/c Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh

Trụ sở Tiếp công dân tỉnh (số 2 Tố Hữu)

 

Huyện Quảng Điền

Tháng 3

 

11/3/2020

 

 

25/3/2020

 

 

Đ/c Phan Thiên Định - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

 

Đ/c Nguyễn Văn Phương – Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

 

Trụ sở Tiếp công dân

tỉnh (số 2 Tố Hữu)

 

Huyện Phú Lộc

 

Tháng 4

 

15/4/2020

 

 

29/4/2020

 

Đ/c Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh

 

 

Đ/c Phan Thiên Định - Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

 

Trụ sở Tiếp công dân

tỉnh (số 2 Tố Hữu)

 

Huyện Hương Trà

Tháng 5

 

13/5/2020

  

27/5/2020

 

 

Đ/c Nguyễn Văn Phương – Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

  Đ/c Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh

 

 

Trụ sở Tiếp công dân

tỉnh (số 2 Tố Hữu)

 Huyện Nam Đông 

Tháng 6

 

10/6/2020

 

 

24/6/2020

 

 

Đ/c Phan Thiên Định - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

 

Đ/c Nguyễn Văn Phương – Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

 

Trụ sở Tiếp công dân

tỉnh (số 2 Tố Hữu)

 

Huyện A Lưới

 

THÁNG TIẾP

 

NGÀY

TIẾP

 

NGƯỜI TIẾP

ĐỊA ĐIỂM

Tháng 1

15/01/2020

 

 

21/01/2020

Đ/c Nguyễn Dung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

 

 

Đ/c Phan Thiên Định - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Trụ sở Tiếp công dân

tỉnh (số 2 Tố Hữu)

 

 

Huyện Phú Vang

 

Tháng 2

12/02/2020

 

 

 

26/02/2020

Đ/c Nguyễn Văn Phương – Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

 

 

 

Đ/c Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh

Trụ sở Tiếp công dân tỉnh (số 2 Tố Hữu)

 

 

Huyện Quảng Điền

Tháng 3

 

11/3/2020

 

 

25/3/2020

 

 

Đ/c Phan Thiên Định - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

 

Đ/c Nguyễn Văn Phương – Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

 

Trụ sở Tiếp công dân

tỉnh (số 2 Tố Hữu)

 

Huyện Phú Lộc

 

Tháng 4

 

15/4/2020

 

 

 

29/4/2020

 

Đ/c Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh

 

Đ/c Phan Thiên Định - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

 

Trụ sở Tiếp công dân

tỉnh (số 2 Tố Hữu)

 

Huyện Hương Trà

Tháng 5

 

13/5/2020

 

 

27/5/2020

 

 

Đ/c Nguyễn Văn Phương – Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

 

 

 

 

Đ/c Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh

 

 

Trụ sở Tiếp công dân

tỉnh (số 2 Tố Hữu)

 

Huyện Nam Đông

 

Tháng 6

 

10/6/2020

 

 

24/6/2020

 

 

Đ/c Phan Thiên Định - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

ơ

 

Đ/c Nguyễn Văn Phương – Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

 

Trụ sở Tiếp công dân

tỉnh (số 2 Tố Hữu)

 

 

Huyện A Lưới

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]