THÔNG BÁO
Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của UBND tỉnh 6 tháng cuối năm 2022
  
Cập nhật:16/06/2022 8:25:05 SA
Ngày 15/6/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành thông báo số 232/TB-UBND thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của UBND tỉnh 6 tháng cuối năm 2022 như sau:

THÁNG TIẾP

 

NGÀY

TIẾP

 

NGƯỜI TIẾP

ĐỊA ĐIỂM

Tháng 7

07/7/2022

 

21/7/2022

 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương 


Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trụ sở Tiếp công dân

tỉnh (số 2 Tố Hữu)

 

 

 

 

Tháng 8

04/8/2022

 

 

 25/8/2022

 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đ/c Hoàng Hải Minh

 

 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương

Tháng 9

 

08/9/2022

 

 

 

22/9/2022

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương

 

 

 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương

Tháng 10

 

06/10/2022

 

  

19/10/2022

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình

 

 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương

Tháng 11

 

10/11/2022

 

 

24/11/2022

 

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đ/c Hoàng Hải Minh

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương

Tháng 12

 

08/12/2022

 

 

21/12/2022

 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương

 

 

 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình

 


 

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]