THÔNG BÁO
Thông báo địa chỉ truy cập thông tin Chương trình du lịch “Qua những miền di sản ruộng bậc thang” và Lễ hội Hoa Tam giác mạch lần thứ V, năm 2019
  
Cập nhật:16/09/2019 8:50:54 SA

Địa chỉ truy cập Chương trình du lịch “Qua những miền di sản ruộng bậc thang”: http://hagiang.gov.vn/pages/propagandanews.aspx?CateID=39

Địa chỉ truy cập Lễ hội Hoa Tam giác mạch lần thứ V, năm 2019: http://hagiang.gov.vn/pages/propagandanews.aspx?CateID=24

 

 Bản in]