THÔNG BÁO
Thông báo của Sở Tài nguyên và Môi trường về kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
  
Cập nhật:20/06/2020 10:49:40 SA

Ngày 17/6/2020, Sở Tài Nguyên và Môi trường đã có Thông báo số 79 /TB-STNMT về Kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo kết quả chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:

1. Tên nhà cung cấp dịch vụ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế.    

- Địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế;

- Số điện thoại: 0234.3510167

- Quyết định số 689/QĐ-YB ngày 16/3/2004 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thành lập Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản.

- Người đại diện: Ông Phan Tiến Dũng               Chức vụ: Giám đốc

Lý do lựa chọn tổ chức đấu giá

- Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế đảm bảo đáp ứng các tiêu chí theo Thông báo số 66/TB-STNMT ngày 26/5/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản;

- Thù lao dịch vụ đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế đưa ra có mức thù lao dịch vụ thấp nhất là 40.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi triệu đồng) + 1% phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm bao gồm thuế.

2. Nội dung: Cung cấp dịch vụ đấu giá tài sản

2.1. Thông tin tài sản:

 Tổng số gồm 23 khu vực khoáng sản đưa ra đấu giá, trong đó:

- Đất sét làm gạch, ngói: 07 khu vực;

- Đất làm vật liệu san lấp: 09 khu vực;

- Cát, sỏi làm VLXD thông thường: 02 khu vực;

- Cát nội đồng làm VLXD thông thường: 01 khu vực;

- Đá làm VLXD thông thường: 03 khu vực;

- Than bùn: 01 khu vực.

2.2. Hình thức xử lý tài sản: Bán đấu giá

2.3. Giá khởi điểm: Được phê duyệt tại Quyết định số 855/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Xem tại file đính kèm

 

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Thông báo số 79/TB-VPUB (Kích vào để xem chi tiết)
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối