THÔNG BÁO
Thông báo Phương án đấu giá đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đợt 1 năm 2022
  
Cập nhật:06/06/2022 10:08:24 SA

Phương án đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đợt 1 năm 2022 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1319/QĐ-UBND ngày 02/6/2022 cụ thể như sau:

1.Đặc điểm, thông tin khu vực đấu giá quyền khai thác

1.1. Tổng số gồm 07 khu vực mỏ đất làm vật liệu san lấp, trong đó:

a) 06 mỏ đất làm vật liệu san lấp chưa thăm dò khoáng sản nhưng có tài nguyên dự báo;

b) 01 mỏ đất làm vật liệu san lấp đã có kết quả thăm dò khoáng sản.

1.2. Thông tin về các khu vực đấu giá như vị trí, ranh giới, diện tích, tài nguyên dự báo được thể hiện ở Phụ lục kèm theo.

1.3. Hiện trạng đất mỏ đưa ra đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

a) Đối với 06 khu vực mỏ chưa thăm dò khoáng sản:

Các khu vực mỏ chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

b) Đối với 01 khu vực mỏ đã có kết quả thăm dò khoáng sản:

Mỏ đất làm VLSL tại khu vực đồi Trốc Voi 1, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, có diện tích 14,7 ha.

c) Sau khi trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản và được UBND tỉnh cấp phép hoạt động khoáng sản, tổ chức, cá nhân trúng đấu giá có trách nhiệm thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản trên đất và hoàn thiện hồ sơ thuê đất theo quy định của pháp luật.

1.4. Phương thức tham khảo thông tin, tài liệu có liên quan.

Thông tin địa chất khoáng sản hiện nay được lưu trữ tại Sở Tài nguyên và Môi trường (các tổ chức có nguyện vọng và cần tham khảo thông tin, tài liệu có liên quan đến các khu vực mỏ đưa ra đấu giá quyền khai thác khoáng sản, xin liên hệ Sở Tài nguyên và Môi trường để được giải quyết).

2.Giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, vốn chủ sở hữu

Giá khởi điểm

- Giá khởi điểm của các loại khoáng sản theo Quyết định số 1237/QĐ-UBND ngày 25/5/2022 đã được UBND tỉnh phê duyệt.

- Mức giá khởi điểm trên chưa bao gồm chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, thăm dò, đánh giá trữ lượng; chi phí lập hồ sơ khai thác mỏ sau khi trúng đấu giá; chi phí giải phóng mặt bằng; các loại thuế, phí, lệ phí và các chi phí khác có liên quan.

- Đối với mỏ đất làm vật liệu san lấp đã có kết quả thăm dò khoáng sản,  việc hoàn trả chi phí đã đầu tư thăm dò được thực hiện theo nguyên tắc tự thỏa thuận bằng văn bản giữa tổ chức đã đầu tư với tổ chức sử dụng thông tin và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 3 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản.

3. Vốn chủ sở hữu của các dự án đầu tư khai thác khoáng sản

 Các tổ chức tham gia đấu giá phải có vốn chủ sở hữu ít nhất bằng 30% tổng giá trị tiền cấp quyền khai thác khoáng sản  tương đương giá khởi điểm đã được xác định tại Quyết định phê duyệt giá khởi điểm được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1237/QĐ-UBND ngày 25/5/2022.

Văn bản chứng minh vốn chủ sở hữu được quy định tại Điều 9 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ.

III. TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

1. Cơ quan tổ chức thực hiện việc đấu giá: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế.

2.  Đơn vị thực hiện cuộc đấu giá: Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiến hành lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản chuyên nghiệp và ký hợp đồng dịch vụ đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá tài sản.

Tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn có trách nhiệm thực hiện đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và pháp luật khác có liên quan.

3. Nội dung hồ sơ đấu giá

3.1. Hồ sơ mời đấu giá

Căn cứ phương án đấu giá quyền khai thác khoáng sản được UBND tỉnh phê duyệt, giao Sở Tài nguyên và Môi trường lập hồ sơ mời đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

 Hồ sơ mời đấu giá quyền khai thác khoáng sản gồm các nội dung chính như sau:

- Tên loại khoáng sản, địa điểm khu vực có khoáng sản đưa ra đấu giá.

- Địa điểm, thời gian dự kiến tổ chức phiên đấu giá;

- Thông tin cơ bản về địa chất và khoáng sản; phương thức tham khảo thông tin, tài liệu có liên quan, hiện trạng về cơ sở hạ tầng, sử dụng đất khu vực có khoáng sản được đưa ra đấu giá;

- Giá khởi điểm, tiền đặt trước;

- Các biểu mẫu cần có trong hồ sơ đấu giá (đơn đề nghị tham gia đấu giá, những yêu cầu cơ bản về mặt kinh tế - kỹ thuật v.v…).

3.2. Hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá

Tổ chức có nhu cầu tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản lập và nộp hồ sơ đề nghị tham gia đầu giá quyền khai thác khoáng sản (hợp lệ) trực tiếp tại Văn phòng của tổ chức đấu giá tài sản, hồ sơ gồm 02 bộ với các nội dung như sau:

- Bản chính: Đơn đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản (theo Mẫu số 01 Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC);

- Bản chính hoặc bản sao có chứng thực: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp đăng ký thành lập theo quy định;

- Bản chính (đóng tập): Hồ sơ giới thiệu năng lực, kinh nghiệm trong thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản (theo Mẫu số 02 Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính)

- Bản chính: Văn bản chứng minh vốn chủ sở hữu. Trường hợp Doanh nghiệp mới thành lập phải có Biên bản góp vốn của các cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần hoặc của các thành viên sáng lập đối với công ty trách nhiệm hữu hạn từ hai thành viên trở lên; điều lệ công ty đối với công ty cổ phần, sổ đăng ký thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; hoặc Quyết định giao vốn của chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà chủ sở hữu là một tổ chức, có vốn tối thiểu bằng 30% giá khởi điểm của mỏ tổ chức đấu giá.

- Bản chính: Văn bản cam kết thực hiện nếu trúng đấu giá (theo mẫu 03 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính)

- Bản chính hoặc bản sao có chứng thực văn bản xác nhận của cơ quan Thuế đơn vị đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh đến thời điểm tham gia đấu giá;

- Bản chính hoặc bản sao: Văn bản chứng minh đã hoàn thành các nghĩa vụ quy định tại khoản 2 Điều 55 Luật Khoáng sản và giấy phép đã được cấp đến thời điểm tham gia đấu giá đối với tổ chức đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Bản chính hoặc bản sao có chứng thực văn bản chứng minh đã nộp phí tham gia đấu giá;

4. Đối tượng, điều kiện tham gia đấu giá và hồ sơ tham gia đấu giá

4.1. Đối tượng tham gia đấu giá: Tổ chức thuộc đối tượng được quy định tại Điều 34 và Điều 51 Luật Khoáng sản năm 2010 có đủ điều kiện theo quy định của Nghị Định 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản, trừ những trường hợp không được tham gia đấu giá tại Điều 9 Nghị Định 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 và Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản.

4.2. Điều kiện tham gia đấu giá: Các tổ chức tham gia đấu giá phải có đủ các điều kiện sau:

- Có văn bản, tài liệu trong hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản được lập theo quy định tại điểm 3.2 khoản 3 Phần III và được Tổ giúp việc về đấu giá quyền khai thác khoáng sản  trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022 được UBND tỉnh thành lập tại Quyết định số 1015/QĐ-UBND ngày 27/4/2022 tổ chức xét chọn khi có đủ thành phần hồ sơ quy định tại điểm 3.2 khoản 3 phần III và đáp ứng các điều kiện quy định tại Phụ lục số 01 kèm theo Phương án này, đồng thời có có các điều kiện sau:

- Có cam kết của tổ chức tín dụng, ngân hàng hoặc tổ chức khác về việc cho vay vốn để thực hiện dự án hoặc các văn bản khác chứng minh khả năng huy động vốn để thực hiện dự án đầu tư;

- Có cam kết về thiết bị, công nghệ khai thác, chế biến khoáng sản và phương án tiêu thụ sản phẩm phù hợp với quy định trong hồ sơ mời đấu giá.

- Năng lực thiết bị thi công và kinh nghiệm:

+ Bản kê khai và các giấy tờ chứng minh sở hữu hoặc hợp đồng thuê máy móc thiết bị của doanh nghiệp, số lượng tối thiểu các dự án tương tự hoặc cùng loại hình dự án (có vốn đầu tư tương đương hoặc 70% vốn đầu tư tối thiểu) mà nhà đầu tư  đã tham gia với vai trò là nhà đầu tư góp vốn chủ sở hữu.

+ Danh sách, trình độ người lao động,  năng lực tổ chức đầu tư, quản lý, vận hành và khai thác dự án. Môt số yêu cầu về môi trường, an toàn; tính khả thi, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án (chỉ tiêu nộp ngân sách, giải quyết việc làm cho lao động địa phương, sử dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường và tiết kiệm năng lượng); mức độ cam kết tiến độ chung của dự án, tiến độ chi tiết triển khai dự án, cam kết hình thức xử lý nếu vi phạm từng mốc tiến độ triển khai dự án theo cam kết (nếu có).

- Riêng đối với tổ chức đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nộp kèm theo văn bản chứng minh đã hoàn thành các nghĩa vụ quy định tại khoản 2 Điều 55 Luật Khoáng sản và giấy phép đã được cấp đến thời điểm tham gia đấu giá.

- Người đại diện theo pháp luật của tổ chức nếu không tham dự cuộc đấu giá phải có văn bản uỷ quyền cho người khác có đủ năng lực đấu giá theo quy định của pháp luật.

- Một tổ chức tham gia đấu giá chỉ được cử không quá 03 người tham gia cuộc đấu giá, trong đó có 01 người đại diện được trả giá.

- Trường hợp khi có sự thay đổi về tư cách pháp lý, tổ chức được tham gia cuộc đấu giá phải nộp bổ sung văn bản liên quan cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ đấu giá trước khi tiến hành cuộc đấu giá.

5. Hình thức và phương thức đấu giá, số vòng đấu giá

Đấu giá công khai, rộng rãi bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá từng vòng, liên tục cho đến khi không có người tham gia đấu giá tiếp, người trả giá cao nhất là người trúng đấu giá với phương thức trả giá lên.

Xem chi tiết tại file đính kèm!

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Phương án đấu giá đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đợt 1 năm 2022 (Kích vào để xem chi tiết)
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]