THÔNG BÁO
Thông báo Đường dây nóng tại Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế để nắm bắt, theo dõi, tiếp nhận thông tin, dự báo tình hình tội phạm trong ngành ngân hàng trên địa bàn
  
Cập nhật:16/06/2022 10:09:48 SA

Ngày 13/6/2022, Ngân hàng nhà nước Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế có Thông báo số 302/TB-TTH về đường dây nóng tại Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế để nắm bắt, theo dõi, tiếp nhận thông tin, dự báo tình hình tội phạm trong ngành ngân hàng trên địa bàn.

Theo đó, thực hiện Quyết định số 766/QĐ-NHNN ngày 29/4/2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng thực hiện Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Chiến lược quốc gia phòng chống tội phạm giai đoạn 2021-2025; nhằm nắm bắt, theo dõi, tiếp nhận thông tin, dự báo tình hình tội phạm trong ngành Ngân hàng trên địa bàn, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế thiết lập đường dây nóng với bộ phận thường trực như sau: 

Bộ phận thường trực

Hotline 1: Lê Việt Sỹ - Phó Giám đốc : 0914.263.509 

Hotline 2: Thanh tra, giám sát ngân hàng: (0234).3823592 

Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo đến quý cơ quan và đơn vị được biết./.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]