THÔNG BÁO
Thông báo Danh sách các đơn vị, cá nhân đã nộp ủng hộ cứu trợ lũ lụt đến 16h00 ngày 12/11/2020
  
Cập nhật:13/11/2020 9:09:19 SA

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM thông báo danh sách các đơn vị, cá nhân đã nộp ủng hộ cứu trợ lũ lụt đến 16h00 ngày 12/11/2020

Xem tại file đính kèm!

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 DS cac don vi ca nhan da nop ung ho cuu tro (Kích vào để xem chi tiết)
 Bản in]