THÔNG BÁO
Lấy ý kiến cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp về Kế hoạch thực hiện phong trào “Nói không với túi ni lông sử dụng 01 lần” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
  
Cập nhật:21/11/2018 8:36:20 SA

UBND tỉnh tổ chức lấy ý kiến cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp về Kế hoạch thực hiện phong trào “Nói không với túi ni lông sử dụng 01 lần” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tham gia góp ý kiến vào Kế hoạch hiện phong trào “Nói không với túi ni lông sử dụng 01 lần” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế tại địa chỉ https://thuathienhue.gov.vn/vi-vn/Lay-y-kien-ve-du-thao-van-ban-phap-luat/tid/Lay-y-kien-ve-du-thao-van-ban-phap-luat/cid/319CB74B-EBD4-40AC-8E6E-B00109A99376

 Bản in]