STT Tên dự thảo Tham gia góp ý File văn bản Xem các góp ý
1 Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của thành phố Huế 0 góp ý
2 Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của huyện Quảng Điền 0 góp ý
3 Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của huyện A Lưới 0 góp ý
4 Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của huyện Nam Đông 0 góp ý
5 Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của thị xã Hương Trà 0 góp ý
6 Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của huyện Phong Điền 0 góp ý
7 Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của thị xã Hương Thuỷ 0 góp ý
8 Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của huyện Phú Vang 0 góp ý
9 Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 0 góp ý
10 Nghị quyết quy định mức thu, nộp lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, nộp lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 0 góp ý
Tổng cộng: 10 Hiển thị

STT Tên dự thảo Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
1 Quy định một số chính sách hỗ trợ DNNVV 0 góp ý
2 Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định kèm theo Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐND ngày 23/12/2020 của HĐND tỉnh 0 góp ý
3 Nghị quyết "Quy định nội dung và mức chi cho các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế" 0 góp ý
4 Nghị quyết "Quy định mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2022-2023" 0 góp ý
5 Quyết định thay thế Quyết định Quyết định 26; Quyết định 37 và Quyết định 38 của UBND tỉnh 0 góp ý
6 Quy định về cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao cấp huyện, Trung tâm Văn hóa - Thể thao cấp xã, Nhà Văn hóa - Khu Thể thao cấp thôn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 0 góp ý
7 Quyết định ban hành và dự thảo Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh 0 góp ý
8 Nghị quyết Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi, khu vực được phép nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 0 góp ý
9 Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh 0 góp ý
10 Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 0 góp ý
Tổng cộng: 118 Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 Trang kế Trang cuối Hiển thị