STT Tên dự thảo Tham gia góp ý File văn bản Xem các góp ý
1 Quyết định Ban hành Quy chế quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 0 góp ý
2 Quy chế quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 0 góp ý
3 Bãi bỏ Chị thị số 11/2014/CT-UBND ngày 13/3/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục thực hiện công tác kê khai minh bạch tài sản, thu nhập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 0 góp ý
4 Quyết định Quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế 0 góp ý
5 Quyết định ban hành Bộ đơn giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực việc làm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế” 0 góp ý
6 Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 8h/2010/NQCĐ-HĐND ngày 02/6/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Phát triển dạy nghề tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011-2020 0 góp ý
7 Quyết định Bãi bỏ Chị thị số 11/2014/CT-UBND ngày 13/3/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục thực hiện công tác kê khai minh bạch tài sản, thu nhập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 0 góp ý
8 Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 0 góp ý
9 Nội dung tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý về Dự thảo Báo cáo Xác định Chiều rộng, ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Thừa Thiên Huế 0 góp ý
Tổng cộng: 9 Hiển thị

STT Tên dự thảo Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
1 Quy định định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 0 góp ý
2 Sửa đổi, bổ sung Quy chế xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Thừa Thiên Huế trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ ban hành theo QĐ số 64/2015/QĐ-UBND ngày 25/11/2015 của UBND Thừa Thiên Huế 0 góp ý
3 Quyết định ban hành Bộ đơn giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực việc làm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 0 góp ý
4 Quy định mức chi đối với công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 0 góp ý
5 Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 0 góp ý
6 Dự thảo Quyết định bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế 0 góp ý
7 Quy định thực hiện dân chủ về phòng cháy, chữa cháy tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 0 góp ý
8 Nghị quyết Quy định mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2022-2023 0 góp ý
9 Phương án sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất 5 năm (2020-2024) 0 góp ý
10 Phát triển Trường trung học phổ thông chuyên Quốc Học - Huế giai đoạn 2022 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045 0 góp ý
Tổng cộng: 147 Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 Trang kế Trang cuối Hiển thị