STT Tên dự thảo Tham gia góp ý File văn bản Xem các góp ý
1 Quy định một số chính sách hỗ trợ DNNVV 0 góp ý
Tổng cộng: 1 Hiển thị

STT Tên dự thảo Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
1 Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế tham gia hoạt động xúc tiến thương mại 0 góp ý
2 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương đối với sản phẩm Chả Huế 0 góp ý
3 Quy định một số chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh 0 góp ý
4 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 49/2015/QĐ-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định quản lý an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 0 góp ý
5 “Bãi bỏ một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 63/2013/QĐ-UBND ngày 27/12/2013 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế” 2 góp ý
6 Quyết định Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng “Con dấu nhận diện sản phẩm đặc sản Huế” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 2 góp ý
7 “Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ và phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2020 - 2030” 3 góp ý
8 Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025. 1 góp ý
9 Quyết định ban hành Quy định quản lý an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 3 góp ý
10 Quyết định Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 07/2019/QĐ- UBND ngày 19 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành quy định việc lựa chọn nhà thầu để mua sắm tài sản công nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thừa Thiên Huế 0 góp ý
Tổng cộng: 88 Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 Trang kế Trang cuối Hiển thị