Tổng cộng: 1 Hiển thị

STT Tên dự thảo Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
1 Quy chế phối hợp trong công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và cập nhật văn bản quy phạm pháp luật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 0 góp ý
2 Quy chế quản lý, sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu tài sản công tỉnh Thừa Thiên Huế 0 góp ý
3 Đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 0 góp ý
4 Nghị quyết Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 0 góp ý
5 Nghị quyết Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng và chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế 0 góp ý
6 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký biện pháp bảo đảm và phí cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 0 góp ý
7 Lấy ý kiến nhân dân về Thiết kế đô thị các trục đường Lê Lợi, Hùng Vương, Nguyễn Huệ 8 góp ý
8 Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 0 góp ý
9 Quy định về thẩm quyền phê duyệt dự toán và quyết toán các khoản thu, chi từ hoạt động QLDA của các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế 0 góp ý
10 Kế hoạch thực hiện phong trào “Nói không với túi ni lông sử dụng 01 lần” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 1 góp ý
Tổng cộng: 73 Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 Trang kế Trang cuối Hiển thị