Mẹo nâng cao
Type Example Notes
Mờ kettle~ Chứa những từ gần giống với từ kettle, ví dụ như như cattle
Ký tự đại diện tha* Chứa từ tha hoặc bắt đầu với từ tha, ví dụ như thang
Từ chính xác Huế Chứa từ Huế
Cụm từ chính xác "Làm cho Huế đẹp hơn" Chứa chính xác cụm từ Làm cho Huế đẹp hơn
OR La Sơn Chứa từ La or Sơn, hoặc cả hai. OR phải được viết hoa
La OR Sơn
AND +La +Sơn Chứa cả hai từ LaSơn
La AND Sơn
Kết hợp Phương pháp AND (diễn dịch OR quy nạp) Chứa từ phương pháp và phải chứa từ diễn dịch và/hoặc từ quy nạp.AND phải được viết hoa
Số kết quả trên một trang:
select
Limit the search results with the specified tags
Tìm kiếm trong khoảng thời gian cụ thể
select
Tìm kiếm theo nguồn
select
Search results must exactly contain the keywords