Kết quả tiếp công dân

thông tin chi tiết

Ngày tiếp: 12/10/2021
Nơi tiếp: Ban Tiếp Công dân tỉnh
Người tiếp: Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương
Tóm tắt nội dung: Thông báo số 460 /TB-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2021 về nội dung, kết quả làm việc của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương tại buổi tiếp công dân định kỳ ở Trụ sở Tiếp công dân tỉnh.
Thông tin chi tiết:

Nội dung, kết quả buổi làm việc như sau:

 I. NHỮNG NỘI DUNG KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH CỦA CÔNG DÂN ĐÃ ĐƯỢC TRẢ LỜI, CHỈ ĐẠO TRỰC TIẾP TẠI BUỔI TIẾP DÂN

Tại buổi tiếp công dân, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp công dân 01 trường hợp ông Nguyễn Vũ Hy Nguyên, địa chỉ: xã Thủy Tân, thị xã Hương Thủy (đại diện Hội đồng Tộc trưởng làng Tô Đà) đến trình bày phản ánh, kiến nghị xem xét, giải quyết hồ sơ xin cấp phép xây dựng hạng mục: Nhà Chánh điện ở Chùa làng Tô Đà do ông Nguyễn Quang Nghệ đứng tên làm hồ sơ xin cấp phép xây dựng.

Qua báo cáo của đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng liên quan đến các Văn bản số 1020/UBND ngày 09/6/2021, số 1157/UBND ngày 29/6/2021, số 1458/UBND ngày 06/82021 của UBND thị xã Hương Thủy về trả lời đơn kiến nghị của ông Nguyễn Quang Nghệ, đại diện Hội đồng Tộc trưởng làng Tô Đà liên quan đến hồ sơ xin cấp phép xây dựng hạng mục Chánh điện; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương đã ghi nhận ý kiến phản ánh, kiến nghị của công dân; giao Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Ban Tôn giáo tỉnh xem xét giải quyết hồ sơ xin cấp phép xây dựng nêu trên theo quy định của pháp luật; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 20/10/2021.

Ngoài ra, tại buổi tiếp công dân, để đảm bảo thực hiện giãn cách theo quy định về phòng, chống dịch Covid-19, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Việt Bằng đã được Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ tiếp công dân đối với những trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố Huế và đã tiếp 01 trường hợp của bà Ngô Thị Nga, địa chỉ 18/116 Nguyễn Lộ Trạch, phường Xuân Phú, thành phố Huế liên quan hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của gia đình Bà tại địa chỉ nêu trên; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương giao Chủ tịch UBND thành phố Huế chỉ đạo kiểm tra, xử lý giải quyết theo thẩm quyền, trả lời công dân theo quy định; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 30/10/2021.

 II. TIẾP NHẬN ĐƠN THƯ CỦA CÔNG DÂN GỬI TẠI BUỔI TIẾP DÂN

Không có đơn kiến nghị, phản ánh của công dân gửi tại buổi tiếp công dân.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Huế, Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy, Sở Xây dựng, Ban Tôn giáo tỉnh, Thanh tra tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ thẩm quyền, quy định pháp luật và nội dung chỉ đạo tại Thông báo này để xử lý, giải quyết các kiến nghị, phản ánh của công dân; báo cáo kết quả cho Chủ tịch UBND tỉnh đúng thời hạn quy định.

- Chánh Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo Ban Tiếp công dân tỉnh và các Phòng liên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện ý kiến chỉ đạo đã được Chủ tịch UBND tỉnh đối với các trường hợp nêu trên.

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và tổ chức thực hiện./.
Văn bản trả lời:
00.00.H57-460-TB-UBND-2021-PL1_signed.pdf