Kết quả tiếp công dân

thông tin chi tiết

Ngày tiếp: 06/06/2018
Nơi tiếp: Trụ sở Tiếp công dân tỉnh
Người tiếp: Đồng chí Nguyễn Dung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Tóm tắt nội dung: Kết luận đồng chí Nguyễn Dung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân ở Trụ sở Tiếp công dân tỉnh
Thông tin chi tiết:

Ngày 06 tháng 6 năm 2018, đồng chí Nguyễn Dung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, số 02 Tố Hữu, phường Phú Hội, thành phố Huế. Tham dự buổi tiếp có đại diện Lãnh đạo: Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Tiếp công dân tỉnh; đại diện cơ quan: Sở Xây dựng, Công an tỉnh; Lãnh đạo UBND Thành phố và một số phòng liên quan thuộc UBND thành phố Huế.

Qua các ý kiến của công dân nêu tại buổi tiếp dân và ý kiến của các cơ quan liên quan; đồng chí Nguyễn Dung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:

I/ NHỮNG NỘI DUNG KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH CỦA CÔNG DÂN ĐÃ ĐƯỢC TRẢ LỜI, CHỈ ĐẠO TRỰC TIẾP TẠI BUỔI TIẾP DÂN

1. Bà Nguyễn Thị Hồng - trú tại số 14 Nguyễn Biểu, phường Thuận Thành, thành phố Huế đến trình bày liên quan việc xin miễn, giảm tiền sử dụng đất cho Bà theo diện chính sách người có công cách mạng tại thửa đất số 370, diện tích 133 m2 ở phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà do Bà đã trúng đấu giá; đồng thời, yêu cầu cấp có thẩm quyền chỉ đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh thực hiện việc thi hành án đối với Bán án phúc thẩm số 53/2004/2004/DSPT ngày 04/10/2004 của Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Tại buổi tiếp công dân, Lãnh đạo UBND tỉnh đã trực tiếp trả lời:

+ Việc xin miễn, giảm tiền sử dụng đất nêu trên, UBND thị xã Hương Trà đã có văn bản trả lời cho bà Nguyễn Thị Hồng (Công văn số 611/UBND-NC ngày 04/4/2018) là không có cơ sở để xem xét, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

+ Nội dung yêu cầu thi hành Bán án nêu trên (tương tự nội dung kiến nghị của Bà), tại buổi tiếp dân của Chủ tịch UBND tỉnh vào ngày 23/5/2018 ở Trụ sở phường Hương Văn, thị xã Hương Trà; Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp tục chỉ đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh khẩn trương tổ chức thực hiện theo nội dung tại Công văn số 2133/UBND-TP ngày 02/4/2018 của UBND tỉnh (Thông báo kết luận số 136/TB-UBND ngày 30/5/2018); đề nghị bà Nguyễn Thị Hồng chờ kết quả xử lý, giải quyết của cấp có thẩm quyền.

2. Ông Lê Quý Sự - trú tại số 226 Chi Lăng, phường Phú Hiệp, thành phố Huế phản ánh, kiến nghị xem xét, điều chỉnh lại quy hoạch liên quan thửa đất của gia đình Ông đang sử dụng tại địa chỉ nêu trên,..

- Tại buổi tiếp công dân, Lãnh đạo UBND tỉnh đã trả lời: nội dung kiến nghị của Ông, hiện UBND thành phố Huế đang giải quyết theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh (Công văn số 3603/UBND-KN1 ngày 25/5/2018); đề nghị ông Lê Quý Sự chờ kết quả giải quyết, trả lời của UBND thành phố Huế; yêu cầu UBND thành phố Huế khẩn trương thực hiện; báo cáo UBND tỉnh kết quả. Văn phòng UBND tỉnh xử lý đơn của ông Lê Quý Sự theo quy định của pháp luật.

II/ TIẾP NHẬN ĐƠN THƯ CỦA CÔNG DÂN GỬI TRỰC TIẾP TẠI BUỔI TIẾP DÂN

1. Đơn tiêu đề “khiếu nại” ghi ngày 06/6/2018 của ông Lê Quý Sự, trú tại 226 Chi Lăng, thành phố Huế.

III/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Huế, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ thẩm quyền, quy định của pháp luật và nội dung chỉ đạo tại Thông báo này để xử lý, giải quyết kiến nghị, phản ánh của công dân; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện. 

- Chánh Văn phòng UBND tỉnh, căn cứ nội dung chỉ đạo tại Thông báo này để giao các Phòng, ban liên quan tham mưu xử lý đơn kiến nghị của công dân đã được Lãnh đạo UBND tỉnh tiếp nhận tại buổi tiếp công dân theo quy định và theo dõi ý kiến chỉ đạo các trường hợp trên.

Trên đây là kết luận của đồng chí Nguyễn Dung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và tổ chức thực hiện./.

Văn bản trả lời:
145.PDF