Kết quả tiếp công dân

thông tin chi tiết

Ngày tiếp: 25/05/2021
Nơi tiếp: Ban tiếp công dân tỉnh
Người tiếp: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương
Tóm tắt nội dung: Thông báo số 242/TB-UBND ngày 01/6/2021 về nội dung, kết quả làm việc của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương tại buổi tiếp công dân định kỳ ở Trụ sở Tiếp công dân tỉnh.
Thông tin chi tiết:

Qua các ý kiến của công dân nêu tại buổi tiếp dân và ý kiến của các cơ quan liên quan; Phó Chủ tịch UBND tỉnhNguyễn Văn Phương đã kết luận, chỉ đạo đối với những trường hợp cụ thể. Nội dung, kết quả buổi làm việc như sau:

 I. NHỮNG NỘI DUNG KHIẾU NẠI, KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH CỦA CÔNG DÂN ĐÃ ĐƯỢC TRẢ LỜI, CHỈ ĐẠO TRỰC TIẾP TẠI BUỔI TIẾP DÂN

 1. Ông Lê Quốc Tuấn và bà Tôn Nữ Xuân Lan, địa chỉ:15/180 Xuân 68, phường Thuận Lộc, thành phố Huế đến trình bày xem xét, giải quyết bố trí đất tái định cư khi thực hiện dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế (khu vực Thượng Thành), phường Thuận Lộc, thành phố Huế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương trả lời: Nội dung kiến nghị của Ông, bà đã được UBND thành phố Huế kiểm tra, giải quyết, trả lời tại các Công văn số 6089/UBND-GPMB ngày 30/11/2020, số 266/UBND-GPMB ngày 14/01/2021, số 1849/UBND-GPMB ngày 31/3/2021 là không có cơ sở giải quyết theo quy định của pháp luật. Hiện Chủ tịch UBND thành phố Huế đã tiếp nhận đơn khiếu nại của Ông, bà, đang giao phòng Tài nguyên & Môi trường tham mưu, đề xuất xử lý đơn khiếu nại theo quy định của Luật Khiếu nại 2011. Do đó, đề nghị Ông, bà chờ kết quả giải quyết của UBND thành phố Huế.

2.Ông Hồ Đắc Thái và bà Hồ Đắc Diễm Trinh, địa chỉ: số 61 Tôn Thất Thiệp, phường Tây Lộc, thành phố Huế đến trình bày liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho hộ gia đình Ông, bà thuộc dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế (khu vực Eo Bầu), phường Tây Lộc, thành phố Huế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương trả lời: Vụ khiếu nại của bà Hồ Đắc Diễm Trinh đã có Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu số 1148/QĐ-CTUB ngày 12/3/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Huế. Trường hợp Bà Diễm Trinh không đồng ý Quyết định số 1148/QĐ-CTUB nêu trên thì gửi đơn khiếu nại đến Chủ tịch UBND tỉnh hoặc khởi kiện UBND thành phố Huế tại Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính. Riêng trường hợp kiến nghị của ông Hồ Đắc Thái, hiện UBND thành phố Huế đã tiếp nhận đơn kiến nghị ghi ngày 06/5/2021 và đang giao các phòng, ban thuộc UBND thành phố Huế kiểm tra, xử lý, trả lời công dân theo quy định; đề nghị Ông chờ kết quả giải quyết của UBND thành phố Huế.

3. Bà Hoàng Thị Hoan, trú tại 43/1, kiệt 42 Nguyễn Công Trứ, thành phố Huế liên quan về việc bồi thường oan sai cho Bà theo Nghị quyết 388/NQ-UBTVQH11 ngày 17/3/2003 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về bồi thường thiệt hại cho người bị oan do người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự gây ra.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương trả lời: vụ việc của bà Hoan xảy ra từ năm 1978, việc yêu cầu bồi thường oan sai thuộc thẩm quyền của các cơ quan tư pháp. Giao Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp lại hồ sơ liên quan đến trường hợp của bà Hoan để tham mưu Lãnh đạo UBND tỉnh để xem xét, trả lời bà Hoan theo quy định của pháp luật.

 II. TIẾP NHẬN ĐƠN THƯ CỦA CÔNG DÂN GỬI TẠI BUỔI TIẾP DÂN

Công dân không gửi đơn tại buổi tiếp công dân.

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 - Yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Huế, Thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ thẩm quyền, quy định pháp luật và nội dung chỉ đạo tại Thông báo này để xử lý, giải quyết các khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của công dân; báo cáo kết quả Chủ tịch UBND tỉnh.

- Chánh Văn phòng UBND tỉnh, căn cứ nội dung chỉ đạo tại Thông báo này để giao Ban Tiếp công dân tỉnh theo dõi ý kiến chỉ đạo các trường hợp trên.

 Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và tổ chức thực hiện./.

Văn bản trả lời:
00.00.H57-242-TB-UBND-2021-PL1_signed.pdf