Kết quả tiếp công dân

thông tin chi tiết

Ngày tiếp: 13/05/2019
Nơi tiếp: Trụ sở tiếp công dân Tỉnh, số 02 Tố Hữu, phường Phú Hội, thành phố Huế
Người tiếp: Ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Tóm tắt nội dung: Thông báo số 184/TB-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Phó Chủ UBND tịch Nguyễn Văn Phương về Kết quả tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo Tỉnh vào ngày 13/5/2020 tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh
Thông tin chi tiết:

Qua các ý kiến của công dân nêu tại buổi tiếp dân và ý kiến của các cơ quan liên quan; Lãnh đạo Tỉnh đã kết luận, chỉ đạo các trường hợp cụ thể như sau:

I. NHỮNG NỘI DUNG PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA CÔNG DÂN ĐÃ ĐƯỢC TRẢ LỜI, CHỈ ĐẠO TRỰC TIẾP TẠI BUỔI TIẾP DÂN

1. Ông Võ Trọng Thơ, địa chỉ: Lô A1, tổ 6, khu vực 3, khu dân cư Xóm Hành, phường An Tây, thành phố Huế đề nghị xem xét, giải quyết việc tách thửa đất số 220, tờ bản đồ số 48, diện tích 347,5 m2 tại địa chỉ nêu trên; Ông cho rằng trong cùng một khu quy hoạch nhưng bên khu A cho tách thửa, còn bên khu B không cho, vì sao? trước đây, năm 2009 UBND tỉnh đồng ý chủ trương cho phép tách thửa các lô đất tại khu tái định cư xóm Hành 1 (Công văn số 2917/UBND-XD ngày 01/7/2009 của UBND tỉnh).
Sau khi nghe đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo quá trình kiểm tra, giải quyết, trả lời nội dung kiến nghị Ông về việc xin tách thửa đất nói trên là không có cơ sở để giải quyết theo quy định của pháp luật (Công văn số 662/STNMT-TTr ngày 09/4/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường);
Tại buổi tiếp dân, Lãnh đạo UBND tỉnh ghi nhận ý kiến trình bày của Ông và giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát lại hồ sơ vụ việc (trong đó, vấn đề quy hoạch, quản lý và thực trạng sử dụng đất tại khu vực,.) để tham mưu, đề xuất hướng giải quyết, trả lời dứt điểm vụ việc; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 31/5/2020; đề nghị Ông chờ kết quả giải quyết, trả lời của UBND tỉnh.
2. Bà Trần Hoài Anh (con gái của ông Trần Chiểu), trú tại số 08 Ngô Quyền, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế phản ánh, kiến nghị liên quan đến việc xác định tình trạng các hộ gia đình, cá nhân đang sinh sống ổn định trong khuôn viên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để được hưởng về chính sách bồi thường hỗ trợ di dời theo quy định của pháp luật.
Tại buổi tiếp dân, sau khi nghe đại diện Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố và ý kiến của Lãnh đạo UBND thành phố Huế đề nghị giao lại UBND thành phố Huế kiểm tra, rà soát lại và báo cáo UBND tỉnh cụ thể.
- Yêu cầu UBND thành phố Huế kiểm tra rà soát, báo cáo UBND tỉnh hướng xử lý giải quyết trước ngày 31/5/2020.
3. Ông Nguyễn Văn Cảm (con trai của bà Phạm Thị Bốn), trú tại Tổ 10, kiệt 4, nhà số 2, thôn Nam Thượng, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang đến trình bày xem xét, giải quyết chế độ đối với người có công với cách mạng của bố mẹ đến nay vẫn chưa xem xét, giải quyết cho gia đình Ông.
- Tại buổi tiếp dân, sau khi nghe Sở Lao động - Thương binh và Xã hội việc gia đình đề nghị giám định vết thương còn sót của bà Phan Thị Bốn, là người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ thương tật 41%; Sở đã có Công văn số 715/SLĐTBXH-NCC ngày 23/3/2020 gửi Cục Người có công, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội đề nghị hướng dẫn giải quyết chế độ người hưởng chính sách như thương binh đối với bà Phan Thị Bốn; hiện đang chờ ý kiến giải quyết, trả lời Cục Người có công.
Lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu, Sở có văn bản đôn đốc gửi Cục Người có công trả lời cho gia đình sớm hoặc nghiên cứu hồ sơ và quy định của pháp luật, báo cáo xin ý kiến UBND tỉnh để xử lý, giải quyết theo quy định của pháp luật đối với trường hợp bà Phan Thị Bốn.
- Riêng trường hợp bố của Ông (là ông Nguyễn Văn Biên), Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã tiếp nhận đơn của gia đình và chuyển đến Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế để xem xét, giải quyết, trả lời Ông biết theo quy định (Công văn số 595/BTDKT-PCTT ngày 31/3/2020 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương); đề nghị Ông liên hệ hoặc chờ kết quả giải quyết, trả lời của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế.

II. TIẾP NHẬN ĐƠN THƯ CỦA CÔNG DÂN GỬI TRỰC TIẾP TẠI BUỔI TIẾP DÂN
Công dân không gửi đơn tại buổi tiếp công dân.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch UBND thành phố Huế, Thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quy định của pháp luật và nội dung chỉ đạo tại Thông báo này để xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị của công dân; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện theo quy định.
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh, căn cứ nội dung chỉ đạo tại Thông báo này để giao các Phòng, ban liên quan theo dõi ý kiến chỉ đạo các trường hợp trên.

Trên đây là kết luận của Lãnh đạo Tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và tổ chức thực hiện./.

Văn bản trả lời:
00.00.H57-184-TB-UBND-2020-PL1_signed.pdf