Kết quả khiếu nại tố cáo

thông tin chi tiết

Họ tên: Bà Đỗ Thị Diễm Phúc
Địa chỉ: Thôn Xuân Sơn, xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc
Nội dung: Khiếu nại Công văn số 2623/UBND-KN2 ngày 04/5/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh "V/v trả lời đơn của bà Đỗ Thị Diễm Phúc"
Ngày nhận đơn: 13/06/2019
Kết quả giải quyết:

Căn cứ quy định pháp luật và quá trình giải quyết vụ việc, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh trả lời bà như sau:

Nội dung liên quan đến Kết luận số 504/KL-UBND ngày 28/2/2019 cùa Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc đã được UBND tỉnh trả lời tại Công văn số 2623/UBND-KN2 ngày 04/5/2019 đúng theo quy định của pháp luật. Căn cứ Khoản 1, Điều 2 Luật Khiếu nại năm 2011, việc bà Đỗ Thị Diễm Phúc khiếu nại Công văn số 2623/UBND-KN2 ngày 04/5/2019 của UBND tỉnh không thuộc trường hợp khiếu nại phải giải quyết theo quy định.

Vậy Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh trả lời lần cuối cho Bà được rõ và đề nghị Bà nghiên chỉnh chấp hành theo quy định.

Văn bản trả lời:
3709.PDF