Kết quả khiếu nại tố cáo

thông tin chi tiết

Họ tên: Bà Nguyễn Thị Mão
Địa chỉ: Phường Thủy Lương, Thị xã Hương Thủy
Nội dung: Liên quan đến đất đai
Ngày nhận đơn: 06/01/2020
Kết quả giải quyết:
Sau khi xem xét nội dung đơn thư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định có ý kiến như sau:

Giao UBND thị xã Hương Thủy kiểm tra nội dung đơn của bà Nguyễn Thị Mão để xử lý và trả lời công dân theo quy định và thẩm quyền, báo cáo kết quả về UBND tỉnh.

Văn bản trả lời:
110-ubnd-dc.PDF