Kết quả khiếu nại tố cáo

thông tin chi tiết

Họ tên: Ông Trần Văn Đôn
Địa chỉ: Phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà
Nội dung: Xử lý kiến nghị của ông Trần Văn Đôn
Ngày nhận đơn: 03/02/2020
Kết quả giải quyết:

Sau khi xem xét nội dung đơn và căn cứ quy định pháp luật UBND tỉnh có ý kiến sau:
Giao Ủy ban Nhân dân thị xã Hương Trà căn cứ nội dung hướng dẫn của Sở Xây dựng tại Công văn số 3273/SXD-QLN&TTBĐS ngày 29/11/2019 kiểm tra, xử lý và trả lời kiến nghị của hộ gia đình theo quy định và thẩm quyền; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/02/2020.

Văn bản trả lời:
00.00.H57-684-UBND-ND-2020-PL1_signed.pdf